М.Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Право

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Старши юрисконсулт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/06/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Старши юрисконсулт“ във Военен географски център:

Завършено образование: висше юридическо;

Образователно - квалификационна степен: „магистър”;

Професионално направление: Право;

Допълнителна професионална квалификация: не се изисква;

Професионален опит: не се изисква;

Ниво на чуждоезикова подготовка – не се изисква;

Юридическа правоспособност; изисква се;

Комуникативност и работа е екип;

Способност да извършва критичен анализ на съществуваща ситуация;

Умение за бързо ориентиране в обстановката и адекватно реагиране;

Способност да поема разумен риск;

Да защитава престижа на военното формирование;

Основни трудови функции и задължения:

Осигурява в правно отношение законосъобразното осъществяване на правомощията на началника на Военния географски център.

Осъществява процесуално представителство по дела, водени от и срещу Военния географски център, и предприема действия за своевременното събиране на вземанията на Военния географски център.

Участва в дейността по разработването и актуализирането на документи, свързани с организацията и дейността на Военния географски център и ги съгласува.

Изготвя проекти на договори, свързани с дейността на Военния географски център и дава становища по законосъобразността на проекти на договори.

Осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки за нуждите на Военния географски център.

Съгласува в правно отношение изготвяните вътрешно нормативни актове на началника на ВГЦ, договорите за военна служба/трудовите договори и допълнителните споразумения към тях.

Дава становище по законосъобразност при налагане на дисциплинарни наказания и търсене на имуществена отговорност на служителите от ВГЦ.

Съгласува в правно отношение изготвяните заповеди, разпореждания, становища и докладни записки на началника на Военния географски център.

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

заявление с актуални дата и подпис;

автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;

декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ с актуални дата и подпис;

Удостоверение за юридическа правоспособност;

Копие на диплома за завършено образование.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Договорът се сключва на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 (за заместване на работник или служител, който отсъства от работа) от КТ.

 

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 16.05.2023 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация. 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява