Национална гвардейска част

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

в.ф. 54800 - Национална гвардейска част

Област в която е длъжността: 

Експертна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

„Архивист в Учрежденски архив на сектор Сигурност на информацията”

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/09/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Извадка от длъжностната характеристика има в прикачения файл. Освен задълженията, там са описани и образователните изисквания за заемане на длъжността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Заявление за постъпване на работа
Съгласие за обработка на лични данни.
Автобиография с включени имейл и телефонен номер
Документ за самоличност
Диплома зазавършено образование и копие от нея (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – посочва се номерът, под който документа е регистриран в Националния регистър за информация и документация).
Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж.
Копия от документи, удостоверяващи притежавана квалификация.

РЕД И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Подават се лично. Срок за подаване на документи - до 15.09.2022 г. Не се приемат и разглеждат документи, подадени след определения срок.
2. Място за подаване на документи – регистратура за некласифицирана информация в Националната гвардейска част (гр. София, бул. Асен Йорданов № 2) - всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.
Телефони за допълнителна информация: отд. „Личен състав”, тел. 029228906; 029228938
До 20.09.2022 г. - запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
Допуснатите кандидати отговарящи на изискванията за заемане на длъжността ще бъдат уведомени за датата и часа на явяването им за провеждане на събеседване.
След провеждането на събеседване за оценка на професионалните познания на допуснатите кандидати, одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени за сключване на трудово споразумение.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява