обява

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

22800

Област в която е длъжността: 

сектор "Финанси"

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

главен експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

09/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование и квалификационни изисквания:

- образование - висше;

- квалификация - икономика, компютърна грамотност.

2. Професионален опит:

 - не по-малко от 3 години.

Да притежава или да получи разрешение за достъп на класифицирана информация до ниво "Поверително".

Основни функции и задължения:

Служителя заемащ длъжността, изготвя справки и дава информация за финансовото състояние на Командване на ВВС и осигуряването на военните формирования с финансови средства. Участва в проверки на финансовите служби по план на началника на сектор "Финанси", събира архиви от счетоводния софтуер, обобщава информацията и изготвя контролни отчетни форми. Оказва методическа помощ при воденето на отчетността и съхранява предоставената счетоводна информация. Изготвя обобщена оборотна ведомост по отделни отчетни групи. Предоставя в дирекция "Финанси"-МО регламентираните с техни указания отчети и справки. Участва при разпределение на годишната бюджетна сметка на ВВС по програми, програмни елементи и военни формирования. Въвежда, регистрира и контролира с електронен подпис сключените договори за текуща издръжка и свързаните плащания с тях.

 Заявления се подават до Командира на ВВС с приложените  копия на документи, както следва:

1. Автобиография /CV/;

2. Копие от диплома за завършено образование;

3. Копие на трудова книжка;

4. други.

Документите се подават на адрес гр.София, бул. "Ген.Тотлебен" № 34. За допълнителна информация полк. Григор Григоров - тел. 24-560.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява