Огняр на парен котел

Населено място: 

Смолян

Структура / в.ф.: 

28330

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Огняр на парен котел

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/10/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и изисквания за длъжността:

I. Описание на длъжността:

1. Извършва подготвителните работи, следи за пускането на котлите в битовия корпус, щаба и караулното помещрние (проверява водата, водния стълб, манометрите и др.).

2. Запуска котлите, следи работата му, контролно-измервателни уреди съгласно инструкциите за безопасност при работа със съоръжения с повишена опасност.

3. Възлага се да събира, съхранява, разходва или отчита материалните средства и гориво-смазочни материали.

4. Поддържа работното място чисто и подредено.

5. Изпълнява текущи ремонти по поддържка на топло инсталациите.

6. Да води ежедневно сменния дневник, дневника за ремонт на котлите и за подгряване на водата.

Допълнителни задължения:

1. При възникнала необходимост да изпълнява и други задачи възложени от работодателя по повод изпълнението на особенни мероприятия свързани с осъществяването на основните функции на формированието.

2. Носи отговорност за изправността на числящото му се имущество.

3. Да отстранява повреди и изгражда В и К инсталация на полка.

4. Да получава и съхранява необходимия инструмент и инвентар за работа.

5. Да стопанисва и поддържа сградата на парното и апаратното.

6. Да получава от склад за гориво-смазочни материали и отчита разхода на горивото на парните централи.

7. Да докладва незабавно и започне отстраняването на всички възникнали неизправности по В и К и парни инсталации влизащи в неговата компетентност, включително и в почивните дни.

8. Да участва в изграждането на парни системи в района на военно формирование 28330.

9.Трябва да знае: - технологичните изисквания за извършване на ремонт и обслужване на парните котли. - реда за получаване на гориво-смазочни материали. - нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност.

10.Да спазва : - условията за безопасен труд; -санитарно – хигиените норми на работното място; - правилата за техническа и пожарна безопасност; - правилника за вътрешен трудов ред.

11. Длъжен е: - да не употребява упойващи и психотропни / наркотични / вещества; - да не употребява в работно време алкохол; - да бъде лоялен към Министерството на отбраната и Българската армия и да не уронва престижа им и не споделя служебна информация.

12. Да участва в определени работни групи за подържане и ремонт на обекти , съоражения и сгради числящи се на военното формирование.

13. Да отговаря за собствената В и К мрежа на военното формирование.

14. Да използва задължителните индивидуални предпазни средсва.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователни и квалификационни изисквания: - Образование : - средно. - Квалификация:- курс за огняр – котли високо налягане. - Да притежава разрешение за достъп до класифицирана информация: ниво „Служебно ползване”.

2.Професионален опит : не се изисква.

III. Необходими документи за кандидатствне:

1. Заявление за започване на работа.

2. Автобиография.

3. Копие от диплома за завършено образование.

4. Копие от свидетелства или удостоверения за придобита професионална - квалификация курс за огняр – котли високо налягане.

5. Копие от трудовата книжка.

IV.Трудово възнаграждение: 665 - 687 лв.

V. Допълнително възнаграждение:

1. 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година трудов стаж специалността.

2. 32% върху индивидуалната основна заплата - добавка за работа в Българската армия.

3. 120 лв. порционни пари.

4. 300 лв. годишно за представително облекло.

VI. Вид на договора:- Трудов с 6 м. изпитателен срок.

VII. Място за подаване на документите: Гр. Смолян, ул. „Първи май 31“- военно формирование 28330.

Телефон за контакт: 0888772829.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява