овакантяваща се длъжност

Населено място: 

гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3 (сградата на Министерството на отбраната)

Структура / в.ф.: 

Комендантство - МО

Област в която е длъжността: 

Обучение на служители от организационните единици на МО в областта на защита на класифицираната информация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

16/02/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Провежда обучение в областта на физическата, документалната, персоналната, криптографската сигурност на комуникационнит и информационните системи и индустриалната сигурност на класифицираната информация на длъжностните лица с възложени функции в областта на защитата на класифицираната информация.

Провежда обучение на длъжностните лица, определени да изпълняват функции по видовете

защита на класифицираната информация, назначени за участие в мисии извън територията на страната.

Провежда обучение на длъжностните лица за работа с приложение "Документооборот за класифицирана информация".

Участва непосредствено в експлоатацията и поддръжката на автоматизираната информационна система (АИС) "Документооборот за класифицирана информация".

Участва непосредствено в администрирането и развитиетона АИС "Документооборот за класифицирана информация".

Изготвя лекции, планове, презентации и други пособия, необходими за провеждане на курсове по видовете защита на класифицираната информация.

Участва при разработване на нови учебни програми за провеждане на курсове по видовете защита на класифицираната информация.

Изпълнява административни дейности, свързани с организацията и провеждането на курсовете.

Участва в комисии за провеждане на изпити с обучаяемите и изготвя протоколи с с рзултатите от изпитите.

Изготвя и води отчетност на удостоверения, свидетелства, куриерски карти на успешно завършилите обучаеми.

Поддържа база данни относно преминатото обучение.

Извършва начален инструктаж на обучаемите за спазване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

Изпълнява трудовите си задължения в условия на ненормиран работен ден.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Образователна степен: бакалавър.

Професионална област: Сигурност и отбрана; Хуманитарни науки; Педагогически науки; Социални, стопански и правни нмауки; Природни науки; Математика и информатика; Технически науки.

Професионално направленмие: Национална сигурност и всички от посочените области на висше образование.

Ниво на достъп до класифицирана информация: "Секретно", "NATO SECRET" и "EU SECRET".

Допълнителни: Компютърни умения: практически познания и умения за работа с коппютър, офис пакет, програми за воедене в електронен вид на отчетни документи.

Документи за кандидатстване се подават всеки работен ден от 09:00 до 16:00 от приемната на Министерсрвото на отбраната на тел. 21 611, 21615( гр. 029221611 и 029221615) и по

e-mail: b.borsuchki@mod.bg или  v.cholakov@mod.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява