овакантяваща се длъжност от 01.03.2024 г.

Населено място: 

гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3 (сградата на Министерството на отбраната)

Структура / в.ф.: 

Комендантство - МО

Област в която е длъжността: 

Комунално-битово и санитарно-хигиенно обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

08/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Участва при организиране и изпълнение на комунално-битовите и санитарно-хигиенните дейности в сградите на Министерството на отбраната на ул. "Дякон Игнатий" №3 и ул. "Иван Вазов" №12.

Основни задължения:


- Участва при разработване на Годишния и месечните планове за дейността на Комендантство - МО;

- Участва в изготвянето на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Комендантство - МО по отношение на дейността на сектора;

- Участва при изготвяне на месечните планове за изпълнение на санитарно-хигиенните дейности;

- Участва при планиране на подготовката на служителите от сектора;

- Изготвя проекти на административни актове, свързани с дейността на сектора;

- Изготвя докладни записки за заявяване на услуги и доставки на материални средства, свързани с дейността на сектора;

- Участва при разработване на техническата документация за процедурите за доставка на перилни и почистващи препарати, консумативи, оборудване и материали;

- Участва в комисии за избор на изпълнител  в процедури по закона за обществени поръчки в областите на дейност на сектора;

- Приема, регистрира и свежда за изпълнение на заявки, свързани с услуга/проблем по комунално-битово и санитарно-хигиенно обслужване и поддръжка на сградния фонд;

- Изготвя периодични отчети за изпълнение на заявките;

- Спазва правилата за здравословни и безопасни условия условия на труд;

- Изпълнява задълженията си в условия на ненормиран работен ден;

- Замества началника на сектора при негово отсъствие.

Изисквания за заемане на длъжността:

Професионална област:
Социални и стопански науки. Сигурност и отбрана.

Професионално направление: Социални дейности, Икономика, Национална сигурност.

Минимален професионален опит за заемане на длъжността: Не се изисква.

Ниво на достъп до класифицирана информация: Поверително.

Допълнителни: Практически познания за работа с компютър, офис пакет и програми за документообработка. Работата е свързана с повече от 4 часа работа с компютър.

Заявление за кандидатстване с приложни документи се подават до 08.03.2024 г. от приемната на Министерството на отбраната на тел. 21611; 21615 (гр. 029221611; 029221615) всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа или по Интернет на e-mail: b.borsuchki@mod.bg; v.cholakov@mod.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява