Публикувано от s.ralchev на 20.09.2021 г,

Населено място: 

с. Свобода

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 24620 - Свобода

Област в която е длъжността: 

„Ниво изпълнител“

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Готвач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

05/11/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Основни функционални задължения:
1.1. Следи за спазване рецептурните изисквания, относно количеството и качеството на влаганите продукти;
1.2. Извършва първична обработка на субпродукти;
1.3. Грижи се за съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция съгласно технологичните и санитарни изисквания;
1.4. Следи за спазване хигиената на суровините и правилното им съхранение;
1.5. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания;
1.6. Следи за правилната употреба на кухненските съдове;
1.7. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята;
1.8. Изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на рабо¬тата.
2. Общи изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Образователни и квалификационни изисквания: Втора степен на професионална квалификация и минимално образователно равнище завършен десети клас и свидетелство за професионална подготовка по професия “Готвач”.
2.2. Други изисквания: 1 /една/ година трудов стаж по специалността.
3. Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения: ( попълва се във военно формирование 24620 - Свобода);
3.2. CV (автобиография);
3.3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
3.4. Диплома за завършено средно образование;
3.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента;
3.6. Свидетелство за съдимост (за проучване по ЗЗКИ);
3.7. Служебна бележка за психическа пригодност от център за психично здраве;
3.8. Служебна бележка от Национална следствена служба, че няма образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения за престъпления от общ характер;
3.9. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (по образец).

Документи се подават в регистратурата на военно формирование 24620 – Свобода на адрес: 6230, с. Свобода, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, от 08.30 ч. до 16.00 ч. до 05.11.2021 г.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява