Работник, кухня по Допълнително разписание на длъжностите

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

Логистика

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Работник кухня по Допълнително разписание на длъжностите

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/07/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Поддържа чисти и в изправност машините и съоръженията, с които работи.
- Грижи се за машините и съоръженията, с които е оборудван стола, като своевременно съобщава на управителя или на главния готвач за възникналите повреди.
- Спазва правилата за обработка на суровините и не допуска похабяването им, като за целта използува наличните кухненски машини и съоръжения.
- Участва в мероприятията по намаляване на режийните разходи на стола, намаляване фирите на продуктите, намаляване износването на инвентара и посудата, удължаване срока за износване на работното облекло и други.
- Участва в провеждането на санитарен полуден не по-малко от един път в месеца за хигиенизиране на стола.

ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Длъжността не изисква специфични знания и умения.
Образование: Средно
Разрешение за доспъп до класифицирана информация: Служебно ползване

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА:
1.Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военна академия);
2.Автобиография (CV) с актуална снимка;
3.Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;
4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.Копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).
6.Копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;
7.Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

Документи се подават във Военна академия „Г. С. Раковски“ на адрес: 1504, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, майор Ваня Миткова – началник на сектор „Човешки ресурси“, e-mail: v.mitkova@rndc.bg, тел. 02/92 26 510.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява