r.dimitrova

Населено място: 

с. Корен

Структура / в.ф.: 

в.ф. 22280

Област в която е длъжността: 

Административна

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в регистратура за класифицирана и некласифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Създава и поддържа регистри за обработване, регистриране и съхранение на класифицирани и некласифицирани документи в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за неговото прилагане и други нормативни актове по тяхното прилагане.

Съхранява и раздава документи съдържащи класифицирана и некласифицирана информация.

Компютърна грамотност –  "Windows”, “Microsoft Office”.

Професионален опит: не се изисква.

Основно месечно възнаграждение – 873 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

– за трудов стаж и професионален опит – % върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

– 32 % за работа в МО;

– пари за представително облекло – съгласно министерската заповед за календарната година;

– порционни пари – определят се със заповед на Министъра на отбраната.

Работно място: Военно формирование 22280, с. Корен, обл. Хасково.

Документи за кандидатстване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до командира на Военно формирование 22280– Корен);

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Диплома за образование - копие;

4. Свидетелство за съдимост;

5. Карта за предварителен медицински преглед и етапна епикриза от личен лекар - оригинал;

6. Документ от психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

7. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

8. Удостоверение за компютърна грамотност;

 Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Секретно".

 

Документи се подават:

във Военно формирование 22280 - Корен.

За допълнителна информация: ст.серж. Радослава Димитрова -

тел. 0898 764780

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява