Счетоводител

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

Финанси

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител в сектор "Финанси"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/10/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
- Проверява и обработва първичните счетоводни документи, отразяващи движението на дълготрайните материални и нематериални активи и материални запаси във Военна академия.
- Води аналитичната отчетност на дълготрайните активи и материалните запаси в складовете на Военна академия и ежемесечно равнява записванията по тях с тези в счетоводната програма.
- Води отчетността на „Стола, лавката за хранене на военнослужещи и цивилни служители и вендинг машините”.
- Тримесечно равнява наличностите на дълготрайните активи и материалните запаси по счетоводни сметки с наличностите в складовете на материалноотговорните лица във Военна академия.
- Всеки отчетен период изготвя разпечатки и протоколи на счетоводните записвания за начисляване на натрупаната амортизация, модула за амортизация към програмния продукт, въведен за счетоводна отчетност, оборотната ведомост, баланса и амортизационния план, които ги предоставя на главния счетоводител за проверка и заверка.
- Води регистъри за вписване на отчетните документи форма ПФСР 104 и ПФСР 107.
- Води регистър за даренията, получени във Военна академия.
- Води касова книга в лева, по образец.
- Води валутната касова книга по образец.
- Издава приходни и разходни касови ордери в лева/валута.
- Приключва ежедневно касовата книга в лева и предава на главния счетоводител всички приходни, разходни касови ордери издадени за деня за проверка.
- Завежда и приключва валутната касова книга при наличие на оборот по валутната каса.
- Изготвя всички хонорарни сметки.
- При необходимост изплаща парични средства (служебни аванси) на подотчетни лица в лева/валута.
- Тегли необходимите финансови средства в лева/валута от обслужващата банка.
- Извършва всички парични разплащания в брой в лева/валута.
- Работа с касов апарат и водене касова книга
- Участва в комисии по инвентаризация и проверки на складовете на Военна академия.
- Издава всички фактури от името на Академията, в качеството й на доставчик на услуги.
- Изпълнява и други задачи, касаещи комплексната работа на сектора, поставяни от началника на сектора, непротиворечащи на законовите изисквания на заеманата длъжност и действащото законодателство в Република България.
- Да присъства на всички указани от работодатeля, служебни събирания, мероприятия и други прояви свързани с дейността и функциите на Военна академия „Г. С. Раковски”.
- Участва в комисии, в които се предвижда участие на финансов орган.
- Да е лоялен към институцията Военна академия “Г. С. Раковски” и да защитава престижа и доброто й име навсякъде.
- Да изпълнява служебните задължения с отношение на добър стопанин към държавната собственост.
- Да спазва установените за Академията пропускателен режим и работно време.
- Да поддържа в чист и приветлив вид работното място.
- Да участва в хигиенизацията и подобряването на работните канцеларии, сгради и райони.
- Да спазва правилата за противопожарна безопасност, здравословни и безопасни условия на труд.
- Отдаденост и отговорност в работата и способност да работи в екип.
- Да познава, спазва и следи за измененията на нормативната база, свързана с изпълняваните от него задължения.
- Да следи за новостите и добрите практики в областта на служебните му задължения и интереси и да ги прилага в работата си.
- Да участва в мероприятията разработени и организирани на основание чл. 136 и чл.137 от Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски”.
- Да изпълнява и други задачи поставени от прекия му началник, заместник-началниците и началника на Академията.
- Да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
- Да умее да работи с внедрените автоматизирани информационни системи за управление и обучение.
ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Образование: Висше
ОКС: Бакалавър
Професионален стаж: Не по-малко от 3 години
Области на висшето образование и професионални направления:
3. Социални, стопански и правни науки – всички професионални направления.
3.8 Икономика

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА:
1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военна академия);
2. Автобиография (CV) с актуална снимка;
3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;
4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5. Копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).
6. Копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;
7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.
Документи се подават: във Военна академия „Г. С. Раковски“ - София на адрес:
1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел. 02/92 26 510.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява