Счетоводител

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 38040

Област в която е длъжността: 

икономика

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователни и квалификационни изисквания:

            1.1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

            1.2. Област на висше образование – социални, стопански и правни науки;

            1.3. Професионално направление – икономика;

            1.4. Специалност – финанси, счетоводна отчетност, счетоводство и контрол, маркетинг и планиране, икономика на отбраната, стопанско управление;

            1.5. Професионален опит – не по-малко от 2 (две) години стаж по специалността;

2. Други изисквания:

            2.1. Да притежава компютърна грамотност – да умее да работи с основните текстообработващи, таблични и презентационни програми от MicrosoftOffice (Word, ExcelIPowerPoint) в мрежова среда (Outlook, КИС „ЩИТ“ и WEB базирани приложения;

            2.2 Да изготвя финансови отчети.

3. Условия на труд:

            3.1. Трудовите задължения се изпълняват в размерите на законоустановено ежедневно работно време с продължителност на работния ден – 8 (осем) часа;

            3.2. Характерът на работата налага, при необходимост (регулярно) изпълнение на трудовите задължения и след изтичане на нормалното работно време, при условията на ненормиран работен ден.

4. Основни функции:

Отговаря за:

            4.1. Правилно контиране на първичните счетоводни документи и въвеждането на операциите в счетоводната система;

            4.2. Изготвяне на отчетни форми по периоди и ведомости за заплати на служителите;

            4.3. Изготвяне на отчети по Закона за данък върху добавената стойност;

            4.4. Участва в изготвянето на Годишната проектобюджетна сметка и др.

 

Срок за подаване на документи: до 23.02.2024 г.

 

Лица за контакт:

подп. Анита Димитрова

тел. за връзка: 029226721

 

ц. сл. Катя Боева

тел. за връзка: 029226727

 

email: k.boeva@armf.bg

 

Адрес за кореспонденция:

гр. София

бул. Тотлебен 34

п.к. 1606

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява