Счетоводител

Населено място: 

Пловдив

Структура / в.ф.: 

военно формирование 46690

Област в която е длъжността: 

Счетоводители

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/02/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 46690

4000, Пловдив, улица Генерал Радко Димитриев” № 2

О Б Я В А

на вакантна длъжност в Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда на сайта на Министерството на отбраната

В изпълнение на заповеди № ОХ-884/20.09.2022г. и
№ ОХ-683/17.08.2023г. на Министъра на отбраната,относно организиране поддържането на Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда на сайта на Министерството на отбраната,предлагам да бъде публикувана в Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда в сайта на Министерството на отбраната вакантната длъжност:

Счетоводител в отделение Финанси на военно формирование 46690 - Пловдив:

Населено място

Структура /в.ф./

Област в която е длъжността

Минимална образователна степен

Наименование на длъжността и основни изисквания

Крайна дата за подаване на формуляри

Пловдив

46690

Длъжностно ниво:

Експерт

Висше образование

 

Счетоводител

19/02/2024г.

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността е в отделение „Финанси” на военно формирование 46690 – Пловдив;

Режим на работа 8 часов работен ден;

Основно месечно възнаграждение: в размер на 1270лева;

Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО;

Допълнително възнаграждение: по 1% за всяка година стаж по специалността;

Порцион 200 лева.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование Висше;

Придобита специалност Счетоводна отчетност или счетоводство и контрол или счетоводство и анализ или финанси или икономика;

Образователно квалификационна степен – Бакалавър или магистър;

Изисквания, относно необходимите личностни качества:

Умения за работа в екип;

Комуникативност;

Умения за поддържане на доверие и авторитет;

Лична дисциплина и отговорност при изпълнението на всички поставени задачи;

Самостоятелност, деловитост и инициативност;

Честност и порядъчност, общителност и култура на поведението;

Да познава и работи на потребителско ниво с програмите - MS WORD, MS EXСEL.

Добър краснопис / четлив почерк/.

Да притежава разрешение за достъп до ниво на класифицирана информация “Поверително”;

Отговорност за средствата и предметите на труда – отговаря за съхраняване на зачисленото имущество.

Основни функции и задължения:

Отговаря за правилното прилагане на законите, постановленията, министерските  заповеди и указанията на висшестоящия финансов орган;

Основните функции и задължения са съобразени със заповедта за разпределение на работата, изготвена от главния счетоводител;

 Визира  заповеди за ежедневната дейност на военното формирование, за което отговаря;

Осъществява пълно обслужване на личния състав, по отношение на видовете плащания;

Изготвя и подписва първичните разходно - оправдателни документи, ведомости за заплати, за обезщетения, като отговаря за тяхната законосъобразност в съответствие с длъжностното разписание на военното формирование за което отговаря и бюджетните указания за разходване на финансови средства;

– Изготвя и подписва документи за външни институции - Данъчна служба, НОИ, Пенсионен отдел, Здравна каса, ДСК, ДЗИ, ПОФ.

Необходими документи за постъпване на работа:

Заявление до командира на военно формирование 46690 – Пловдив /прикачено е и към обявата в Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда в сайта на Министерството на отбраната/;

CV (автобиография)публикувано на сайта в (Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда в сайта на Министерството на отбраната);

Копие на диплома за завършено образование;

Свидетелство за съдимост;

Медицинско свидетелство - заверено от служба Трудова медицина в МБАЛ-Пловдив към ВМА-София;

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж;

Удостоверение за психологичен статус, издадено от „Център за психично здраве“;

Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

Място за подаване на документи гр. Пловдив, военно формирование 46690 – Пловдив, улица Генерал Радко Димитриев № 2, от 09.00 часа до 16.00 часа.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Назначаването на одобрения кандидат ще се извърши след издаване на необходимото разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, изискващо се за длъжността.

Кандидатите ще бъдат уведомени писменои/или по предоставен предварително от тях e-mail за резултатите.

Лице за контакт: младши сержантТаня Парашкевова,
сл.тел. /централа/
: 032 26 92 90, вътр. 10151 и e-mail:vf46690@abv.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява