Специалист-администратор

Населено място: 

гр. Плевен

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Специалист-администратор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/06/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността:

1. Осигурява обслужването по посрещане, настаняване и изпращане на гости на хотелската част към ВК-Плевен.

2. Информира гостите на хотела за условията и реда на настаняване и правилата на вътрешния ред.

3. Вписва в хотелската компютърна система и хотелския регистър всички данни.

4. Издава фактури за ползваните услуги, като спазва нормативните изисквания за попълване и отчитане.

5. Изготвя справки и сведения, касаещи хотелската част.

Длъжността е във Военен клуб - Плевен в отдел "Военни клубове" в Териториална дирекция-София.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на кандидата се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, както и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Агенцията.

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Професионален опит - не се изисква, но ще е предимство при подбора.

 

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИАВКВПД - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копие от документ за завършено средно образование;

4. Копия от документи за придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, УП-3, осигурителна книжка и др.).

 

IV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в гр. София, бул. Тотлебен № 34А, хотел "Шипка",

Деловодство, ет. 2, стая 246 от 09:00 часа до 17:00 часа в работни дни от понеделник до петък.

 

V. Лице за контакт:

Цветанка Баталова

e-mail: c_batalova@militaryclubs.bg

тел. за контакт: 02/922 15 71

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява