Специалист, държавна администрация в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Министерство на отбраната

Област в която е длъжността: 

изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Специалист, държавна администрация в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжностите:

Специалист, държавна администрация в отдел „Социални дейности, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“, по допълнително разписание на длъжностите, по реда на ПМС № 66/1996г.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага и участва при осъществяването на дейностите, свързани със сътрудничеството, координацията и взаимодействието с неправителствените организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдруженията на военнослужещите, резервистите, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност.

Подпомага в административно отношение дейността на директора на дирекцията, началниците на отдели и служителите, като създава ефективна организация по следенето, отчитането и разпределението на водената кореспонденция, на постъпващи и излизащи документи от дирекцията.

Осигурява прецизно комуникациите с ръководството на министерството, административните звена в общата и специализирана администрация и Щаба на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен: средно образование;

Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква;

Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.

Допълнителни изисквания:

Компютърна грамотност – работа с операционна система WINDOWS, MS Office, Outlook Express и Internet.

Размер на основната заплата за длъжността:

Определената минимална работна заплата за страната и допълнителни възнаграждения.

Документи за кандидатстване:

- Заявлениепо образец;

- Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;

- Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават единствено по e-mail: v.aleksandrova@mod.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява