Старши специалист в регистартура "НАТО и ЕС"

Населено място: 

8637, с.Безмер, общ.Тунджа, обл.Ямбол

Структура / в.ф.: 

в.ф. 26030

Област в която е длъжността: 

специалист

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист в регистартура "НАТО и ЕС"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/11/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Старши специалист в регистратура „НАТО и ЕС”

Код за длъжността  

С2-11

Код по НКПД

3359 3022

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

Длъжността е в секция по Сигурността на информацията.

СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА:

Работата е свързана с обработка на класифицирана и некласифицирана информация, водене на строг отчет на документи, сборове от документи и регистри. Организира и извършва дейностите по обработване на документите, съгласно правилата на НАТО, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане и др. регламентиращи документи.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

Минимална образователна степен – ІІІ степен професионална квалификация и/или средно образование.

Придобита специалност от дипломата за завършено образование – не се изисква определена.

Квалификация (професия) по документ за завършено образование, курс или школа – не се изисква определена.

Допълнителни професионални умения – компютърна грамотност умения за работа с текстообработващи програми (Word); таблични програми (Excel); програми за графични презентации (PowerPoint) и програми за работа с база данни.

Професионален опит – опит по същата или сходна дейност са предимство.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

1.

Пол – без значение.

2.

Разрешение за достъп до класифицирана информация – Секретно.

3.

Във физическо и психическо отношение да е годен да изпълнява функционалните си задължения.

4.

Да спазва правилника за вътрешния трудов ред.

5. Умения за работа в екип.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНИДАТСТВАНЕ

1. Заявление до командира на военно формирование 26030-Безмер

2. CV (Автобиография)

3. Копие на диплома за средно образование заверена от кандидата с подпис и трите имена

4. Копие на курсове и квалификации свързани със специалността заверени от кандидата с подпис и трите имена

5. Копие на лична карта заверена от кандидата с подпис и трите имена, като на копието се посочва че ще се ползва само за кандидатстване за работа.

6. Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

7. Копие на военна книжка (при наличие) заверена от кандидата с подпис и трите имена

8. Копие на пенсионни документи.

9. Копие на други дипломи, курсове и квалификации заверени от кандидата с подпис и трите имена.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Във военно формирование 26030-Безмер - лично или по пощата

ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

1. Основно трудово месечно възнаграждение – 660 лв.

2. 32% за работа в МО

3. 1% за всяка прослужена година

4. 120лв. порцион за храна

5. Пари за представително облекло – един път годишно

НАЗНАЧАВАНЕ

1. След провеждане на подбор по документи от работодателя и комисия, и събеседване.

2. Лицето ще постъпи на работа след проучване и издаване на съответното ниво на достъп до класифицирана информация.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

К-н Румен Радулов-младши експерт ІІ степен в отделение „Личен състав и АПО”

Тел.046 666 906 вътр. 47010; 47011

e-mail: vf26030bezmer@gmail.com

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява