старши специалист във "Финансова служба"

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 42170

Област в която е длъжността: 

икономика

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист в звено "Счетоводен отчет на финансови и материални ресурси"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователни и квалификационни изисквания:

            1.1. Образование - средно;

            1.2. Професионален опит – предимство.

2. Други изисквания:

            2.1. Да притежава компютърна грамотност – да умее да работи с основните текстообработващи, таблични и презентационни програми от MicrosoftOffice (Word, ExcelIPowerPoint) в мрежова среда (Outlook, КИС „ЩИТ“ и WEB базирани приложения;

3. Условия на труд:

            3.1. Трудовите задължения се изпълняват в размерите на законоустановено ежедневно работно време с продължителност на работния ден – 8 (осем) часа;

            3.2. Характерът на работата налага, при необходимост (регулярно) изпълнение на трудовите задължения и след изтичане на нормалното работно време, при условията на ненормиран работен ден.

4. Основни функции:

Отговаря за:

            4.1. Води отчетността на финансовите и материалните средства съгласно изискванията на Закон за счетоводството и действащото данъчно законодателство на РБ;;

            4.2. Извършва предварителен контрол на оформянето на първичните счетоводни документи, които се отнасят до правилното заприхождаване и отписване на материалните запаси и дълготрайни активи във военното формирование;

            4.3. Да полага грижи за съхранението на приходните и разходните документи във военното формирование;

            4.4. Да полага грижи за съхранението на числящите му се бланки под строга отчетност.

 

Срок за подаване на документи: до 23.02.2024 г.

 

Лице за контакт:

подп. Михаил Джованов

тел. за връзка: 029226870, 0886 624 704

email: m.dzhovanov@armf.bg

 

Адрес за кореспонденция:

гр. Сливен, п.к. 8804

бул. Г. Данчев 6

п. к. 72

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява