вакантна длъжност

Населено място: 

Шумен

Структура / в.ф.: 

в.ф.54060

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Психолог

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Образование - висше - бакалавър по психология;

2. Придобита образователно - квалификационна степен - "психология" или нейните подспециалности, придобита в акредитиран български или чуждестранен ВУЗ;

3. Допълнителна професионална квалификация - много-добра компютърна грамотност;

4. Професионален опит - не се изисква;

 

Отговаря за :

 - Планирането, организирането и цялостната дейност по психологичното осигуряване във формированието;

- Провеждане изследвания за оценка на психосоциалния климат във военно формирование 54060;

- Провеждане на обучителни, тренингови и превантивни дейности с военнослужещите от формированието;

- Изготвяне на полугодишен и годишен доклад-анализ до командира на формированието;

  Участва  в работата на екипи, формирани от специализираното звено и/или специализираните органи по психологичното осигуряване в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за изпълнение на програми, проекти и конкретни задачи;

  Участва в сертифицирането на военни формирования, подготвящи се за участие в операции и мисии извън територията на страната;

  Участва в работата на работни групи и комисии във формированието.

Основно месечно възнаграждение - 880 лв.

Трудов договор със срок на изпитване до 6 (шест) месеца.

Изискване за достъп до класифицирана информация до ниво ''Поверително''. (Документи, за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация-получават се от военно формирование 54060 - Шумен след определяне на кандидата за назначаване).

Назначването ще се извърши след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация от органите на ДАНС.

 

Работното място е на адрес: гр. Шумен, ул. "Карел Шкорпил" №1.

Необходими документи за кандидатстване и назначване:

- заявление до командира на военно формирование 54060-Шумен;

- автобиография;

- копие на диплома за завършено образование, квалификационни курсове и сертификати;

- копие на трудова книжка;

- свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

- медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

- декларация за съгласие за обработка на личните данни - свободен текст;

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

С кандидатите се провежда събеседване с командира на формированието.

За допълнителна информация:

- капитан Стефан Андонов - тел. 0887597810;

- ст. лейт. Росен Стефанов - тел. 0887614123.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява