Вакантна длъжност

Населено място: 

гр. Банкя

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 56130

Област в която е длъжността: 

финанси

Минимална образователна степен: 

 • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Финансов контрольор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/03/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

 

 

 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

1. Минимални образователни и квалификационни изисквания:

 

1.1. Образование: Висше;

 

                1.2. Образователно квалификационна степен: не по-ниска от „бакалавър”.

 

                1.3. Специалност:  специалност от професионално направление "Икономика".

 

                1.4. Професионална квалификация- „Икономист”.

 

                2. Професионален стаж: 3 години в бюджетната или 5 години в стопанската сфера.

 

 3. Професионални умения: да умее да работи на потребителско ниво с операционна система. Microsoft Windows и офис пакет Microsoft Office – създаване, обработка и отпечатване на документи.

 

4. Ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация – Поверително“.

 

5. Пол – без значение.

 

6. Възраст – без значение.

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

1. Непосредствено е подчинен на командира на 1 група „Специални сили”.

 

2. Подчинени длъжности – няма

 

 

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

 

 1.  Длъжността е в Командването на 1 група „Специални сили“ на Съвместното командване на специални операции (СКСО) – военно формирование 56130 – гр. Банкя.

   

  IV. КАТЕГОРИЯ ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД

  1. Трета категория за условия на труд.

  2. Длъжността се изпълнява при условията на ненормиран работен ден. Характерът на работата налага при необходимост (регулярно) изпълнение на трудовите задължения и след изтичането на редовното работно време.

   

  V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

  1. Основна месечна заплата - 1300 лв.

  2. Добавка за работа в МО – 32%.

  3. Допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

  4. Порционни пари – 200 лева ежемесечно.

   

  VI. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ:

  1. Основни функционални задължения:

 

 1. Да упражнява контрол по смисъла на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и вътрешните правила във военно формирование 56130 – гр. Банкя.

 2. Да извършва контрол по законосъобразност и целесъобразност преди поемането на финансови задължения и преди извършването на разходи.

 3. Своевременно да документира извършения предварителен контрол, чрез попълване на контролни листове и регистриране на финансовия контрол.

 4. Да предлага мерки за предотвратяване на закононарушения и мерки за отстраняване на условията и причините, които ги пораждат.

 5. Да спазва правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата й от нерегламентиран достъп.

 

 1. Длъжен е:

 

 1. Да докладва при забелязани административни слабости, грешки или нередности, описани във вътрешните правила.

 2. Да не употребява в работно време алкохол, а в извън работно време да не злоупотребява с него.

 3. Да бъде лоялен към Министерство на отбраната и Българската армия и да не уронва престижа им. Да не разпространява, поверителни сведения, факти и обстоятелства станали му известни при изпълнението или по повод на служебните задължения.

 4. Да пази, съхранява, поддържа и правилно експлоатира имуществото на МО и БА, добросъвестно да се грижи за него и да го предпазва от увреждане и разпиляване.

 5. Да не употребява упойващи и психотропни (наркотични) вещества.

   

   

  VII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Автобиография /CV/.

  2. Копие от диплома за завършено образование.

  3. Медицинско свидетелство.

  Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и с тях ще се проведе събеседване.

   

  Срок за подаване на документи до 29.03.2024г.

   

  VIII. АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

  Военно формирование 32990, гр. Пловдив, Площад „Съединение“ №1

  ПК 4000

   

  IX. ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ- Само в работни дни от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 15:00 ч.

   

  032/607 010

  032/607 011

  032/607 013

  032/607 117

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Състояние на обявата: 

 • Архивирана обява