вакантна длъжност

Населено място: 

гр. Банкя

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 56130

Област в която е длъжността: 

Право

Минимална образователна степен: 

 • Магистър

Наименование на длъжността: 

Старши юристконсулт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/03/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

 

 

 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

1. Минимални образователни и квалификационни изисквания:

 

1.1. Образование: Висше;

 

                1.2. Образователно квалификационна степен: не по-ниска от „магистър”.

 

                1.3. Специалност:  специалност от професионално направление "Право".

 

   1.4. Професионална квалификация- Юридическа правоспособност .

 

                2. Професионален стаж: Над 2 години трудов стаж по специалността.

 

 3. Професионални умения: да умее да работи със системата „Апис” и други компютърни правни системи.

 

4. Ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация – Поверително“.

 

5. Пол – без значение.

 

6. Възраст – без значение.

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

1. Непосредствено е подчинен на командира на 1 група „Специални сили”.

 

2. Подчинени длъжности – няма

 

 

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

 

 1.  Длъжността е в Командването на 1 група „Специални сили“ на Съвместното командване на специални операции (СКСО) – военно формирование 56130 – гр. Банкя.

   

  IV. КАТЕГОРИЯ ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД

  1. Трета категория за условия на труд.

  2. Длъжността се изпълнява при условията на ненормиран работен ден. Характерът на работата налага при необходимост (регулярно) изпълнение на трудовите задължения и след изтичането на редовното работно време.

   

  V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

  1. Основна месечна заплата - 1270 лв.

  2. Добавка за работа в МО – 32%.

  3. Допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

  4. Порционни пари – 200 лева ежемесечно.

   

  VI. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ:

  1. Основни функционални задължения:

 

  1. Да осъществява процесуално представителство на  1 ГрСС от Съвместното командване на специалните операции след изрично упълномощаване и да извършва процесуално представителство на  Министерството на отбраната пред съда.

  2. Да консултира командира на 1 група „Специални сили”. и личния състав за съответствието на дейността им с изискванията на правните норми, приложими в конкретната им дейност;

  3. Да оказва правна помощ при тълкуване и прилагане на нормативните актове, касаещи дейността им;

  4. Да проверява съответствието на отдаваните от командира на 1 група „Специални сили” заповеди, относно движението на личния състав, трудовите и служебни правоотношения и налаганите дисциплинарни наказания с разпоредбите на закона и ги съгласува с подпис;

  5. Да осигурява правна помощ при изготвяне на технически споразумения за участие в международни учения, на военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции.

  6. Да запознава своевременно комадира на 1 група „Специални сили“  и личния състав относно промени законодателството, свързани пряко с дейността на СКСО.

  7. Да следи за спазването изискванията на ЗЗКИ;

  8. Да участва в инвентаризацията провеждана във формированието;

  9. Координира и организира изготвянето и сключването на договорите на формированията с външни юридически и физически лица.

  10. Участва при разработването на вътрешните административни актове (инструкции, заповеди и др.) на формированието.

  11.  Анализира резултатите от прилагането на вътрешните актове на формированието и ги докладва пред командването.

  12. Дава правни становища по нормативни и индивидуални административни актове, свързани с дейността на формированието.

  13. Дава становища по административните актове на формированието във връзка с тяхната законосъобразност.

  14. Организира защитата на интересите на формированието по изпълнението на сключените договори.

  15. Координира работата по обосноваване на законосъобразността на извършените дейности пред контролни и ревизионни органи.

  16. Предлага административни и други санкции при допуснати нарушения от работниците и служителите.

  17. Участва в подготовката на документите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношение и налагането или отменянето на дисциплинарни наказания.

  18. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 1. Длъжен е:

  1. Да не употребява упойващи и психотропни (наркотични) вещества.

  2. Да не употребява в работно време алкохол, а в извън работно време да не злоупотребява с него.

  3. Да бъде лоялен към Министерство на отбраната и Българската армия и да не уронва престижа им. Да не разпространява, поверителни сведения, факти и обстоятелства станали му известни при изпълнението или по повод на служебните задължения.

  4. Да пази, съхранява, поддържа и правилно експлоатира имуществото на министерство на отбраната и Българската армия. Добросъвестно да се грижи за него и да го предпазва от увреждане и разпиляване.

  5. Да спазва санитарнохигиенните норми на работното място.

  6. Да спазва правилата за техническа и пожарна безопасност.

  7. Да спазва правилника за вътрешния трудов ред.

  8. Да спазва правилата за защита и профилактика на професионалните рискове.

  9. Да спазва изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, правилника за неговото прилагане и всички нормативни документи касаещи защитата на обработваната информация и автоматизираната информационна система на Българската армия.

    

   VII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

   1. Автобиография /CV/.

   2. Копие от диплома за завършено образование.

   3. Медицинско свидетелство.

   Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и с тях ще се проведе събеседване.

    

   Срок за подаване на документи до 29.03.2024г.

    

   VIII. АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

   Военно формирование 32990, гр. Пловдив, Площад „Съединение“ №1

   ПК 4000

    

   IX. ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ- Само в работни дни от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 15:00 ч.

    

   032/607 010

   032/607 011

   032/607 013

   032/607 117

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Състояние на обявата: 

 • Архивирана обява