вакантна длъжност

Населено място: 

гр. Банкя

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 56130

Област в която е длъжността: 

Обществено хранене

Минимална образователна степен: 

 • Основно образование

Наименование на длъжността: 

Готвач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/03/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

 

 

 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

1. Минимални образователни и квалификационни изисквания:

 

1.1. Образование: завършен 10 клас;

 

1.2. Образователно квалификационна степен: не се изисква;

 

1.3. Специалност: „Готвач“

 

  1. 1.4. Професионална квалификация. II степен професионална квалификация.

   2. Професионален стаж: не се изисква.

   3. Професионални умения: не се изискват.

   4. Ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация – „За служебно ползване“.

   5. Пол – без значение.

   6. Възраст – без значение.

   II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

   1. Непосредствено е подчинен на командира на домакинско отделение.

   2. Подчинени длъжности – няма

    

   III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

 

 1.  Длъжността е в домакинско отделение на взвод за логистично осигуряване на щабна рота на военно формирование 56130 - Банкя.

   

  IV. КАТЕГОРИЯ ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД

  1. Трета категория за условия на труд.

  2. Длъжността се изпълнява при условията на ненормиран работен ден. Характерът на работата налага при необходимост (регулярно) изпълнение на трудовите задължения и след изтичането на редовното работно време.

   

  V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

  1. Основна месечна заплата - 960 лв.

  2. Добавка за работа в МО – 32%.

  3. Допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

  4. Порционни пари – 200 лева ежемесечно.

   

  VI. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ:

  1. Основни функционални задължения:

 

  1. Да участва във всички операции по приготвянето на кухненската продукция;

  2. Да приготвя ястия, като следи за спазване рецептурните изисквания, относно количеството и качеството на влаганите продукти;

  3. Да спазва хигиената на храните, добрата производствена и добрата хигиенна практика за производството на храните;

  4. Да контролира качеството на хранителните продукти и подправки и тяхното правилно съхранение;

  5. Да контролира състоянието и работата на кухненското оборудване;

  6. Да следи за броя, комплектовността и хигиената на приборите и посудата;

  7. Да следи за наличностите на продуктите, подправките и прави заявка до ръководителя на стола;

  8. При доставка да проверява хранителните продукти;

  9. След приключване на работа да дезинфекцира работното си място с подходящи за целта препарати, като спазва стриктно указанията за работа с тях;

  10. Да информира за нередности ръководителя на стола;

  11. Да измива, дезинфекцира, подсушава и подрежда на определените места всички съдове и прибори;

  12. Да поддържа чисти машините и съоръженията;

  13. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

 1. Длъжен е:

  1. Преди започване на работния ден след инструктаж да се разписва в книгата за ежедневен инструктаж;

  2. Да не употребява упойващи и психотропни (наркотични) вещества;

  3. Да не употребява в работно време алкохол, а в извън работно време да не злоупотребява с него;

  4. Да бъде лоялен към Министерство на отбраната и Българската армия и да не уронва престижа им. Да не разпространява, поверителни сведения, факти и обстоятелства станали му известни при изпълнението или по повод на служебните задължения;

  5. Да пази, съхранява, поддържа и правилно експлоатира имуществото на Министерството на отбраната и Българската армия. Добросъвестно да се грижи за него и да го предпазва от увреждане и разпиляване;

  6. Да участва в поддържането на казармения фонд, учебно-материалната база и прилежащите райони.

    

   VII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

   1. Автобиография /CV/.

   2. Копие от диплома за завършено образование.

   3. Медицинско за работа и лична здравна книжка.

    

   Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и с тях ще се проведе събеседване.

    

   Срок за подаване на документи до 29.03.2024г.

    

   VIII. АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

   Военно формирование 32990, гр. Пловдив, Площад „Съединение“ №1

   ПК 4000

    

   IX. ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ- Само в работни дни от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 15:00 ч.

    

   032/607 010

   032/607 011

   032/607 013

   032/607 117

    

    

    

    

    

    

    

 

Състояние на обявата: 

 • Архивирана обява