вакантна длъжност за "готвач"

Населено място: 

гр. София - кв.Бояна

Структура / в.ф.: 

44510 - София

Област в която е длъжността: 

НКПД - 5120 2001

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

"Готвач" в "Домакинско отделение" във взвод "Логистично осигуряване" в рота "Логистично осигуряване и охрана"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/12/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Приготвя, раздава и разпеделя храната на хранещите се в съответствие с технологичните изисквания.

- длъжността изисква придобита специалност от хранително-вкусова промишленост;

- длжността изисква - 1 година - минимален трудов стаж по специалността;

- длъжността изисква достъп до класифицирана информация до ниво "ПОВЕРИТЕЛНО", назначаването се извършва след получаване на достъп до класифицирана информация;

- работно време - дежурства по график (12 часа), при сумарно отчитане на работното време за календарен период от 6 месеца в календарната година;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕННТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА ПО ОБРАЗЕЦ, АВТОБИОГРРАФИЯ/CV/ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ, КОПИЕ НА: ДИПЛОМА ОТ ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВА КНИЖКА/ИЛИ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯТ СТАЖ, СЕРТИФИКАТИ, КУРСОВЕ. /ВСИЧКИ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНОРЪЧНО ЗАВЕРЕНИ С "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА" И ПОДПИС/.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: ОСНОВНА ЗАПЛАТА - 873 ЛЕВА , 1% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, 32% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА В МО, ПОРЦИОННИ ПАРИ - 200 ЛЕВА.

ЗА КОНТАКТ:полковник  Бойчев, 029229704 - adutan44510@abv.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява