в.ф. 28860 - 20220630

Населено място: 

с. Горна Малина

Структура / в.ф.: 

28860

Област в която е длъжността: 

Право

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Старши юрисконсулт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/08/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функционални задължения:

-Подпомага командира на формированието при упражняване на правомощията по командване и управление с оглед спазване на законноста;

-Съгласува за законосъобразност проектите на договори и на административните актове на командира - заповеди, правила, указания;

-Изготвя становища по правни въпроси, във връзка с реализиране на дейностите на военно формирование 28860;

-Организира и осъществява процесуалното предаставителство на в.ф. 28860 и командира на формированието, като страна в съдебните производства;

-Осигурява в правно отношение дейностите по възлагане на обществени поръчки.

Отговорности:

-Носи пряка отговорност за даване на становища и проектите за решаване на проблемите, засягащи дейността на формированието;

-Носи отговорност за достоверността и законосъобразността на съставените и издадени документи при изпълнение на преките си задължения. 

Допълнителни данни и изисквания:

-Да има придобита юридическа правоспособност;

-Изискване за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

-Основно месечно възнаграждение - 980-1150 лева;

-Трудов договор със срок на изпитване до 6 (шест) месеца;

-Формированието е извън населеното място. Осигурен служебен транспорт до София, Елин Пелин и Ботевград.

Необходими документи за кандидатстване за назначаване:

-Заявление до командира на военно формирование 28860-Горна Малина;

-Автобиография;

-Копие на диплома за завършено образование, квалификационни курсове и сертификати;

-Копие на трудова книжка;

-Свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

-Медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

С кандидатите се провежда събеседване с командира на формированието.

За допълнителна информация:

-Николай Войков - тел. 0292 29810;

-Красен Кирилов - тел. 0292 29812.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява