В.Ф.24510-СОФИЯ

Населено място: 

СОФИЯ

Структура / в.ф.: 

В.Ф. 24510

Област в която е длъжността: 

СЧЕТОВОДСТВО

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ БЮДЖЕТЕН

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността се овакантява от 01.10.2023г.

При изпълнението на задълженията си носи отговорност : За правилното и своевременно водене на счетоводния отчет в Модул счетоводство, За правилното и своевременно водене на отчетните книги и приходно – разходни документи в Звеното за счетоводен отчет на финансовите и материалните ресурси, регламентирани с  „Вътрешни правила за документиране на стопанските операции в МО, БА и СППМО“, - Отговаря лично за бланките със строга отчетност на формированието и организира тяхното получаване, съхраняване, раздаване и контрол; За достоверността на информацията, която дава като ръководител на Финансова служба и звеното; За неразпространение на класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ; За спазване на административната и трудовата дисциплина във формированието.

- Главеният счетоводител бюджетен носи имуществена отговорност съгласно действащото законодателство и заповедите на Министъра на отбраната и Началника на отбраната.

- компютърна грамотност и практически познания за работа с Windows MS Office и специализиран софтуерен продукт.

- най-малко 2 г. професионален опит по специалността ;

- специалност – счетоводство и контрол, финанси или стопанско управление.

- Отговаря за финансовото осигуряване на дейността на формированието по всички стоящи пред него задачи;

- Отговаря за счетоводния отчет на финансовите и материални ресурси на дейността на формированиетосвързано с обработка на счетоводната информация на начислена и на касова основа;

- Организира заедно с Началника на формированието дейността на Звеното за счетоводен отчет на финансовите и материални ресурси, съгласно регламентиращите документи; 

Без ограничения в пола.

 Да е работоспособен, физически и психически здрав.

Длъжността изисква разрешение за достъп до ниво на класифицирана информация -  “СЕКРЕТНО”.

 Лице за контакт: майор Иван Рунтев

тел. за контакт: 0292/29970, 0884542376

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява