в.ф.42700

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

42700

Област в която е длъжността: 

Осигуряване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

08/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Характеристика на работата.

Главният специалист подпомага началника на център "ТДО" и има изпълнителски функции по въпросите.

2.Основни задължения.

-редовно и правилно да води заявка-нареждане за излизане на машините и издаване на пътни листи и пътни книжки на пътуващите автомобили;

-да познава всички номенклатури, обект на работата му;

-да знае наличността, техническото състояние и ежедневното движение на войсковата техника и оформя приходно-разходни документи и ги предава по установения ред;

-да борави с наличната техника.

-да докладва на началника на център "ТДО" за всички случаи на неправилно оформяне на документите и нередности в отчета и отчетността;

-да обработва получените финансово-счетоводни и отчетни документи и ги представя за подпис;

3.Основни отговорности:

-за достоверността на информацията, която дава;

-за неразпространение на класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ;

-за спазване на административната и трудова дисциплина във формированието;

-имуществена,съгласно действащото законодателство.

4.Основни изисквания за длъжността:

-образование: ІІІ ст.проф.квал. и/или средно образование;

-квалификация: не се изисква определена;

-трудова - професионален опит в областта на отчитане на материални средства е предимство;

-професионални умения - курс по компютърна грамотност;

-Разрешение за достъп до ниво на класифицирана информация - Поверително.

Допълнителна информация за длъжността:

Размер на заплата за длъжността - от 660 лв. до 690 лв.

Необходими документи за кандидатстване.

-заявление до началника на военно формирование 42700-Сливен;

-автобиография /CV/;

-копие на диплома за завършено образование;

-копие на други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 01.01.2021 г.

Място и срок за подаване на документи:

гр. Сливен военно формирование 42700.Документи се приемат до 12.00 часа на 08.01.2021 г.

За информация: тел. 044/617192 капитан Пламен Вълев, ц.сл Валентина Станчева

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява