в.ф.46690, 28.05.2020г., №1

Населено място: 

Пловдив

Структура / в.ф.: 

в.ф. 46690

Област в която е длъжността: 

Логистика

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

10/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- Длъжността е по допълнително разписание на длъжностите
№Д-635/19.12.2019г. в командването на военно формирование 46690
– Пловдив;

- Режим на работа - 8 часов работен ден;

- Основно месечно възнаграждение: в размер на 610, 00 лева;

- Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО;

- Допълнително възнаграждение: по 1% за всяка година стаж по специалността;

- Порцион - 120 лева.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

· Образование - III степен професионална квалификация и / или средно образование;

· Придобита специалност – не се изисква определена;

· Образователно- квалификационна степен – не се изисква;

· Изисквания, относно необходими личностни качества;

- умения за работа в екип;

- умения за писмена и устна комуникация;

- умение за поддържане на доверие и авторитет;

- лична дисциплина и отговорност при изпълнението на всички поставени задачи;

- самостоятелност, деловитост и инициативност;

- честност и порядъчност;

- общителност и култура на поведението;

 Основни функции и задължения:

· Да проверява правилното изготвяне и комплектоването на протоколите за бракуване с необходимите пояснителни документи, съгласно албума за първичните счетоводни документи и спуснатите указания;

·  Да проверява състоянието на материалните средства предложени за освобождаване на СВ чрез бракуване;

·  Да присъства на унищожаването на материалните средства, които не могат да се използват за вторични суровини;

·  Да познава всички нормативни документи свързани с отчетността и видовете имущества;

·  Да попълва протоколите за бракуване на материалните запаси, съгласно счетоводният документооборот.

·  Да изготвя необходите документи на компютър с програмно осигуряване Microsoft Office (Word, Excel и др.)

Необходими документи за постъпване на работа:

- Заявление до командира на военно формирование 46690 - Пловдив;

- CV (автобиография) публикувано на сайта;

- Копие на диплома за завършено образование;

- Свидетелство за съдимост -след номиниране за назначаване;

- Медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

- Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж;

- Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

Място за подаване на документи - гр. Пловдив, военно формирование 46690, улица Генерал Радко Димитриев” № 2.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Назначаването на кандидатите ще се извърши след издаване на необходимото разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, изискващо се за длъжността.

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail и/или по телефон за резултатите.

Лице за контакт: младши сержант Таня Парашкевова, сл.тел. /централа/: 032 26 92 90, вътр. 32952,
e-mail:vf46690@abv.bg

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява