Висше военно въздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Началник сектор "Планиране, бюджет и обществени поръчки"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

04/09/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

1. Организира изготвянето на документацията, необходима за възлагане на обществени поръчки;

2. Организира процеса на изпълнение на обществените поръчки;

3. Контролира процеса по възлагането на обществени поръчки, съгласно нормативните актове в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки;

4. Организира подготовката на технически задания;

5. Ръководи планирането на материални и финансови средства, съгласно методика за планиране, програмиране и бюджетиране в БА;

6. Осъществява външна и вътрешна кореспонденция във връзка с дейността на сектора и контролира процеса по изготвяне на документи за възлагане на обществени поръчки, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в определените срокове.

 

Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността:

1. умения за събиране и отчитане на разнообразна по обем, тип и произход информация, използвайки необходимите компютърни умения и информационни технологии;

2. умения за създаване на организация на работа на сектора и за определяне на реалистични срокове за постигане на целите и умения за планиране и изпълнение на текущата работа по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат;
3. умения да ползва и цени опита на другите, умения за добра работа в екип и умения за откриване на подходящите хора за информация и сътрудничество;
4. умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна степен на детайлизация, умения за предаване на добре структурирана писмена информация и умения за подкрепяне на становищата си с ясни и убедителни аргументи;
5. Да познава и правилно прилага законодателството в областта, в която работи, познава структурата и функциите на администрацията, принципите и правилата на нейната дейност,правилно прилага вътрешните правила и процедури, свързани с дейността му

 

Да познава в пълен обем ЗОП и ППЗОП

Професионален опит:минимум 2 години в областта на обществените поръчки

Изисквания за заемане длъжността:

образование: ОКС "бакалавър" в области на висшето образование: 3.Социални, стопански и правни науки, от професионално направление 3.6. Право; 3.8. Икономика; 4. Природни науки, математика и информатика; 5. Технически науки;9. Сигурност и отбрана

разрешение за достъп до класифицирана информация: "Поверително"

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява