Висше военно въздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Строителство

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт в отделение "Логистика"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/09/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Предлага за утвърждаване потребността на училището от строителство и строителни услуги и участва за тяхното планиране и организация.
Обобщава, планира и заявява във финансовия план на ВВВУ „Георги Бенковски”, средства за текуща поддръжка и ремонт на инфраструктурата на училището.

 

Обобщава и изготвя заявки за строителство и строителни услуги, както и количествено-стойностните сметки към тях.
Участва в изготвянето на технически спецификации, методики за оценка  и други свързани с процедурата по ЗОП – касаещи строително-ремонтните работи.

 

Изготвя проектни задания на обекти по ЕПС, участва в комисии за приемане на проектите, в процедурите за избор на строителен надзор и изпълнител и в договарянето на обекти възлагани от ВВВУ „Георги Бенковски”.
Участва в комисии по провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки – касаещи строително-ремонтни работи, както и в комисии за провеждане на тръжни процедури по реда ЗДС.
Извършва оценка на състоянието на сградния фонд и необходимостта от ремонт.

 

Да познава в пълен обем Закона за устройство територията на страната и подзаконови нормативни актове по прилагането му, ЗОП и ППЗОП, Правилници и наредби за строително-ремонтната дейност.

 

Изисквания за заемане длъжността:

 

- образование: висше, образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”;

 

- квалификация: от област на висшето образование 5. Технически науки, направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по специалности: „Архитектура, строителство и геодезия”, „Строително, инженерство”, „Строителство на сгради и съоръжения”.

 

- допълнителна квалификация: умения за практическа работа с компютър – Microsoft Office

 

Професионален опит – 2 години на сходна длъжност.

 

Разрешение за достъп до класифицирана информация: "Поверително"

 

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява