Висше военно въздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист в "Регистратура за класифицирана и некласфицирана информация"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/10/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

1.Да води наличността, правилното отчитане, приемане, използване, разпределение, раздаване, събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана и некласифицирана информация.

 

2.Да отговаря за отчетността и съхраняването на материалите, съдържащи класифицирана и некласифицирана информация, намираща се в хранилището за картографски материали.

 

3.Да обработва входящата и подготвя изходящата кореспонденция за изпращане до адрестите.

 

4.Да съхранява списъците на служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи класифицирана информация при спазване принципа „необходимост да знае”.

 

5.Да следи за сроковете за защита на класифицираната информация и докладва на завеждащия регистратура за класифицирана и некласифицирана информация.

 

6.Да участва в подготовката и предаването в архива на материалите с премахнато ниво на класификация.

 

7.Да предлага на Завеждащия регистратура за класифицирана и некласифицирана информация конкретни мерки за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения и участвуват в организирането и провеждането на съвещания, профилактични и други мероприятия, отнасящи се до подобряване на работата за защита на класифицираната информация.

 

8.Периодично да проверява наличността и начина на съхраняване на материалите, съдържащи класифицирана информация, които се намират в потребителите при установяване на слабости и нарушения докладва незабавно на Завеждащия регистратура за класифицирана и некласифицирана информация.

Да познава в пълен обем Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на закона за защита на класифицирана информация;

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност;

Допълнителни умения: организираност, комуникативност, инициативност, самостоятелност, умения за работа в екип и вземане на самостоятелни решения

Изисквания за заемане длъжността:

средно образование

разрешение за достъп до класифицирана информация: "Секретно"

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява