Висше военно въздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в служба "Финанси"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/11/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да извършва касови плащания на основание заповеди на началника на училището и указания на началника на служба „Финанси” или главния счетоводител;

 

2. Да получава и внася своевременно парични средства от и в обслужващата училището банка, като съблюдава точно правилата за опазване при пренасянето им;

 

 3. Да съхранява в касата парични средства във ВВВУ „Г.Бенковски”, като съблюдава правилата за опазването им;

 

4. Да води касова книга на касата, като записва всекидневно всички приходно-разходни документи, а в края на работния ден я приключва, сверява наличността в касата с данните по отчета и при констатиран недостиг (излишък) докладва на началника на служба „Финанси”, а в негово отсъствие- на заместващият го;

 

5. Да води касова книга на касовия апарат, като записва всекидневно всички приходно-разходни документи, а в края на работния ден я приключва, сверява наличността в касата с данните по отчета и при констатиран недостиг (излишък) докладва на началника на служба „Финанси” а в негово отсъствие- на заместващият го;

 

6. Да издава фискални бонове за извършени продажби  на стоки и услуги, определении със заповед на Началника на училището, при използването на ЕКАПФ. Извършва ежедневно/месечно/годишно приключване на продажбите с ЕКАПФ. Отпечатва дневен/месечен/ годишен отчет на продажбите и ги прилага към касовата книга на касовия апарат;

 

7. Да съхранява отчетите за дневен/месечен/годишен отчет на продажбите в книгата на касовия апарат на страницата към съответната датата на изготвяне на отчета;

8. Да предоставя служебни аванси на материално отговорните лица за закупуване на стоки и заплащането на услуги, като оформя приходно-разходни документи – РКО/ПКО и авансови отчети. Следи за своевременното отчитане на получените служебни аванси и при забава докладва на Началника на служба „Финанси”;

 

 

9. Да открива ежегодно счетоводните регистри в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор” към 1 януари и осигурява пълно съответствие между систематизираната синтетична и аналитична счетоводна информация;

 

10. Да осчетоводява хронологично материалните запаси в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор”;

 

11. Да води на отчет прихода и разхода на материални запаси (отбранителните продукти) чрез оформление на първични и пояснителни документи, както осчетоводява същите в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор”;

 

12. Да води на отчет приемането, изменението на качественото състояние на снети от отчет (бракувани) отбранителните продукти по видове имущества и осчетоводява същите в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор”;

 

13. Да изготвя отчетни форми за материалните запаси по видове имущества и материално – отговорни лица – инвентарни описи и сравнителни ведомости;

 

14. Да изготвя ежемесечно хронологична и аналитична рекапитулация по счетоводните сметки на материалните запаси в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор” - по папки, ведомости и извлечения;


15. Да приключва счетоводните регистри в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор” след окончателна обработка на счетоводната информация за отчетния период;

 

 16. Да изготвя справки на материалните запаси от складовия модул на програма „Бизнеснавигатор” за логистичния орган на училището;

 

17. Да изготвя бюджетни платежни нареждания за разплащане по банков път с доставчици на стоки и услуги по заповед на началника на училището и указания на началника на служба „Финанси” или главния счетоводител;

18. Да съхранява и архивира счетоводната информация – на хартиен и в електронен вид по предвидения в закона ред;

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно образование или III ст. на проф. квал. - 34 „Стопанско управление и администрация" в направление: 344 „Счетоводство и данъчно облагане” или 345 „Администрация и управление”;

Да познава в пълен обем: Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти, Наредба за видовете плащания на военнослужещите от поделенията на бюджетна издръжка; Албум на първичните счетоводни документи в БА.

Умения: компютърна грамотност и работа със счетоводен софтуер за отчет на материалните средства; организираност, умения за работа в екип, инициативност и комуникативност.

Професионален опит: трудов стаж на сходна длъжност по счетоводен отчет на материални средства - не по-малко от 1 година.

Разрешение за достъп до класифицирана информация: Поверително.

 

 

 

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява