Висше военно въздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт в служба "Акредитация, планиране, контрол и отчет на учебния процес" в отделение "Учебна и научна дейност"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/11/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

1. Да изготвя доклади, анализи, писма и др. материали;

2. Да участва в технически комисии при провеждане на кандидат-курсантска и кандидат – студентска кампании на училището;

3. Да изготвя исканите справки от началника на служба „Акредитация, планиране, контрол и отчет на учебния процес” необходими за анализи, отчети и доклади;

4. Да осъществява взаимодействие с военните окръжия, университети, училища и други институции при подготовкатаи провеждането на кандидат-курсантската и кандидат-студентска кампании на училището;

5.Да участва в дейностите по подготовката на институционална и програмна акредитация в ВВВУ “Г. Бенковски”;

6.Да участва в организирането и провеждането на курсове за следдипломна квалификация;

7.Да поддържа актуална информация за обучаемите докторанти, студенти и курсанти в регистрите на министерство на образованието и науката;

8. Да сканира дипломите на завършващите обучението си в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и да ги изпраща за регистрация в МОН;

9.Да обобщава резултатите от изпитите по ALCPT и STANAG 6001 и курсовете за следдипломна квалификация;

10.Да подготвя обобщен анализ на проведените курсове за следдипломна квалификация;

11.Да участва в разработката на проектите за административна и учебна документация за курсове за следдипломна квалификация;

12.Да участва в подготовката и организацията на конкурсни изпити за преподаватели, асистенти, главни асистенти;

13.Да участва в подготовката на графиците с основните мероприятия през семестъра и годината;

14.Да подържа масива от данни за обучаемите и преподавателите в системата Admin Uni на Министерството на образованието и науката.

Да познава в пълен обем:Закона за висшето образование, Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, Закона за защита на личните данни, Закона за развитие на академичния състав,Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за неговото прилагане, Наредба №19 за курсовете за следдипломна квалификация, Правилника и методиката за атестиране на Академичния състав,  Правилника за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски”.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в една от областите на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; 3.Социални, стопански и правни науки; 4.Природни науки, математика и информатика; 5.Технически науки; 9.Сигурност и отбрана.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност; Компютърен дизайн и предпечатна подготовка.

Умения: Организираност, комуникативност, инициативност, самостоятелност, умения за работа в екип и умения за вземане на решения.

Професионален опит: трудов стаж на сходна длъжност не по-малко от 1 (една) година.

 

 

 

 

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява