Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Началник сектор "Финанси"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

11/01/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 


1. Да организира и ръководи цялостната дейност на сектор „Финанси“ във ВВВУ „Г. Бенковски”.

2. Да дава указания и осъществява контрола по воденето на счетоводната и финансова политика на училището, формата на счетоводство, аналитичното и систематично отчитане на стопанските операции.

3. Да участва в процеса по разработване и отчитане на бюджета на ВВВУ „Г. Бенковски“, като предоставя необходимите изходни данни за това.

4. Да организира и контролира начисляването и изплащането на заплатите и други парични доволствия на личния състав на училището, както и изготвяне на раздавателните ведомостите за тях, спазвайки установената щатна и финансова дисциплина.

5. Да инициира бюджетни нареждания по ЕБК за изплащане в системата „СЕБРА“, съгласно утвърдените лимити в бюджета.

6. Да осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина.

7. Да прилага системата за двоен подпис, да извършва предварителен, текущ и последващ контрол при поемане на задължение и извършване на утвърдените разходи.

8. Да организира и контролира подаването на необходимата информация за дължимите подоходни и оборотни данъци на училището, както и подоходните данъци, социалните и здравните осигуровки на щатния личен състав и обучаемите.

9. Да организира и контролира изготвянето на месечни, периодични и годишни отчети за приходите, разходите и изпълнението на бюджета на училището на касова и начислена основа.

Изисквания за познаване на основни нормативни актове в пълен обем: Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Кодекс за социалното осигуряване, Счетоводни стандарти, Закона за данък добавена стойност, Закона за данък върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и др. данъчни закони, Бюджетните указания на МО за текущата година, Албум на първичните счетоводни документи в БА; Наредба за видовете плащания на военнослужещите от поделенията на бюджетна издръжка, Указания на дирекция „Държавно съкровище” – МФ и дирекция „Финанси” - МО ;

Изисквания за заемане на длъжността:Образование: висше, ОКС „магистър” в една от областите на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8. Икономика”.

Допълнителни умения: компютърна грамотност и работа със счетоводен софтуер; организираност, умения за работа в екип, оперативност, инициативност, комуникативност и умения за вземане на решени;да поема отговорност и спазва професионалната етика.

Трудов стаж на сходна длъжност - не по-малко от 3 години.

Разрешение за достъп до класифицирана информация: „Секретно“

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен.

 

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява