Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен технически сътрудник в департамент "Природни и хуманитарни науки"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

24/09/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Записва, обработва, сортира, класифицира и попълва информация, свързана с изпълняваните дейности в департамента.

 2. Сортира, приема и изпраща писма и съобщения.

 3. Използва компютърна техника, копирни и факс машини.

 4. Подготвя отчети и води протоколи от заседания на Съвета на департамента или от други мероприятия, провеждани от директора на департамента.

5. Материално отговорно лице е за имуществото на департамента.

6. Завежда техническо оборудване на конкретни лица от департамента.

7. Отговаря за техническото състояние на езиковите кабинети в департамента.

8. Носи отговорност за опазването на документи, отчетните форми и съдържащата се в тях служебна информация и лични данни  на преподаватели от състава на департамента.

9. Носи отговорност за спазването на изискванията за съхранение на документите, в т. ч. на електронен носител в департамента.

10.  Изпълнява и други задължения, възложени от директора на департамента, в рамките на служебната му компетентност.

 Изисквания за познаване на основни нормативни актове в пълен обем: Кодекс на труда, Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав, правилника за неговото прилагане и други нормативни документи, касаещи дейността на департамент „Природни и хуманитарни науки“.

Изисквания за заемане длъжността: образование: средно.

Допълнителна квалификация: Умения за работа и поддръжка на компютърни мрежи в учебни кабинети.

 

 

 Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!!!

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява