Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Ръководител, звено в издателски, библиотечно-информационен и кариерен център на отделение "Учебна и научна дейност"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/10/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в центъра.

2. Да приема и води отчета на материалите и документите за отпечатване, размножаване и подвързване.

3. Да ръководи цялостната дейност на центъра и да осъществява библиотечно и научно-информационно обслужване на личния състав на училището.

4. Да организира комплектуването, регистрацията и техническата обработка на библиотечните документи и своевременното регистриране на библиотечните документи в автоматизираната библиотечно - информационна система.

5. Да извършва ежегодно абонамент за периодични издания, съобразно необходимостта и нуждите на учебния процес.

6. Да води отчетността на числящите се материални средства в центъра, съгласно документооборота във ВВВУ „Георги Бенковски”.

7. Да осъществява взаимодействие с регионални библиотеки, университети, училища и други институции по въпроси касаещи библиотечното дело.

8. Да подготвя сведения и документи, свързани с числящите се материални средства и личен състав от центъра.

9. Да изготвя необходимите справки, заявки, отчети и други документи свързани с дейността на центъра.

10. Да изготвя годишни и ежемесечни заявки за закупуване на литература.

11. Да следи за осигуряването на центъра с необходимите материали и средства.

12. Да следи за техническата изправност на наличната техника.

13. Да познава правилата при подготовката и особеностите при размножаването на учебни материали, методически пособия и учебници.

14. Да опазва и съхранява правилно повереното му имущество, съгласно нормативните документи.

15. Да участва в технически комисии при провеждане на кандидат-курсантска и кандидат – студентска кампании на училището.

16. Да участва в дейностите по подготовката на институционална и програмна акредитация в ВВВУ “Г. Бенковски”.

17. Да участва в дейностите по внедряване, поддържане и усъвършенстване на система за управление на качеството.

18. Да изпълнява и други поставени от прекият си ръководител задачи свързани със спецификата на работното място и длъжността.

Изисквания за познаване на основни нормативни актове в пълен обем: Кодекса на труда, Закона за висшето образование; Закона за развитие на академичния състав и правилника за неговото прилагане, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане, Действащата нормативна урдеба за издателската дейност.

Изисквания за заемане длъжността: образование: ОКС "бакалавър" в области на висшето образование: 1. Педагогически науки; 2. Хуманитарни науки; 3. Социални, стопански и правни науки; 4. Природни науки, математика и информатика; 5. Технически науки; 9. Сигурност и отбрана.

Трудов стаж на сходна длъжност – не по-малко от 2 (две) години.

Допълнителна квалификация: полиграфия, компютърна грамотност.

 Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!!!

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява