Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Началник сектор „Образователни, международни и иновационни проекти” в отделение „Учебна и научна дейност“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/10/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да изпълнява всички възложени дейности по управление на образователни, международни и иновационни проекти в срок, в рамките на предвидения обхват, с изискваното качество и в рамките на бюджета.

2. При организирането и изпълнението на международни проекти да взаимодейства със заместник-началника по професионалното обучение и международното сътрудничество.

3. Да изпълнява всички задължения, присъщи на длъжността началник сектор „Образователни, международни и иновационни проекти”, включително иницииране, планиране, управление на изпълнението, осъществяване на контрол и приключване на образователни, международни и иновационни проекти.

4. При необходимост да изпълненява и други функции, включващи анализ и документиране на потребности, определяне на изисквания, действия за осигуряване на качеството, обучение на потребители и други.

5. Да организира и подготвя провеждането на процедури по възлагането на обществени поръчки.

6. Да организира и подготвя провеждането на процедури по Закона за държавната собственост и управлението на договори с външни доставчици на услуги.

7. Да участва в разработването на учебните планове и програми в касаещия сектора обем.

8. Да обобщава и изготвя исканите справки от началника на отделение „Учебна и научна дейност” необходими за анализи, отчети и доклади;

9. Да участва в дейностите по внедряване, поддържане и усъвършенстване на система за управление на качеството.

10. Да участва в дейностите по подготовката на институционална и програмна акредитация във ВВВУ “Г. Бенковски”.

11. Да подържа масива от данни за обучаемите и преподавателите в системата Admin Uni на Министерството на образованието и науката.

12. Да изпълнява и други поставени от прекият си ръководител задачи свързани със спецификата на работното място и длъжността.

Изисквания за познаване на основни нормативни актове в пълен обем: Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ; Закона за висшето образование; Закона за развитие на академичния състав и правилника за неговото прилагане, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане, Закон за държавния бюджет, Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки, Закон за държавната собственост. 

Изисквания за заемане длъжността: образование: ОКС "бакалавър" в области на висшето образование: 3. Социални стопански и правни науки от професионално направление; 4. Природни науки, математика и информатика; 5. Технически науки; 9. Сигурност на отбраната

Трудов стаж на сходна длъжност е препоръчителен.

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност.

 Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!!!

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява