Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Право

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Старши юрисконсулт в сектор "Планиране, бюджет и обществени поръчки"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/10/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Осъществява правно осигуряване на процеса по организиране и провеждане на обществени поръчки в ВВВУ „Георги Бенковски”.

2. Дава правни становища относно приложимия ред на възлагане на процедурите по ЗОП и ППЗОП, организирани във ВВВУ „Георги Бенковски”.

3. Участва в изготвянето на документации за провеждане на обществени поръчки по ЗОП.

4. Изготвя, съвместно с други експерти, разяснения към участници по процедури за възлагане на обществени поръчки във ВВВУ „Георги Бенковски”.

5. Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и представя същите за съгласуване с главния юрисконсулт.

6. Участва в комисии за провеждане на процедури по ЗОП.

7. Комплектува и отговаря за редовността на изискващите се от участниците документи, необходими за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.

8. Осъществява правно осигуряване на тръжните процедури, провеждани във ВВВУ „Георги Бенковски” по реда на ЗДС и ППЗДС.

9. Участва в изготвянето на документации за провеждане на тръжни процедури по реда на ЗДС и ППЗДС.

10. Изготвя проекти на договори по провеждани тръжни процедури по ЗДС и ППЗДС и за представя същите за съгласуване с главния юрисконсулт.

11. Участва в работата на комисии за провеждане на тръжни процедури по реда на ЗДС и ППЗДС. Комплектува и отговаря за редовността на изискващите се от участниците документи, необходими за сключване на договори по реда на ЗДС и ППЗДС.

12.Следи за спазването на законовите срокове, заложени в ЗОП и ЗДС по процедури на ВВВУ „Георги Бенковски”.

13. Изготвя отговори до външни контрагенти, извън тези по т. 4 по провежданите процедури по ЗОП и ЗДС.

14. Съдейства в дейностите по съставяне и съхранение на досиетата за всички процедури по ЗОП и ЗДС.

15. Съдейства в дейностите по подготовка и изпращане на информация до Агенцията по обществени поръчки и други институции.

16. Участва в разработването на вътрешни административни актове на училището в областта на обществените поръчки.

Изисквания за познаване на основни нормативни актове в пълен обем: Кодекса на труда, Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане; Закон за държавния бюджет, Закон за държавната собственост, Правилник за прилагане на закона за държавната собственост.

Изисквания за заемане длъжността: образование: ОКС "магистър" в области на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, от професионално направление 3.6. Право

Разрешение за достъп до класифицирана информация: "Поверително".

Допълнителна квалификация: юридическа правоспособност, компютърна грамотност.

 След одобрение за назначаване се разкрива процедура за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!!!

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява