Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител в сектор "Финанси" на ВВВУ "Георги Бенковски"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/02/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да открива ежегодно счетоводните регистри в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор” към 1 януари и осигурява пълно съответствие между систематизираната синтетична и аналитична счетоводна информация.

2. Да осчетоводява хронологично материалните запаси в складовия модул на програма “Бизнеснавигатор”.

3. Да води на отчет прихода и разхода на материални запаси (отбранителните продукти) чрез оформление на първични и пояснителни документи, както осчетоводява същите в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор”.

4. Да води на отчет приемането, изменението на качественото състояние на снети от отчет (бракувани) отбранителните продукти по видове имущества и осчетоводява същите в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор”.

5. Да изготвя отчетни форми за материалните запаси по видове имущества и материално- отговорни лица – инвентарни описи и сравнителни ведомости.

6. Да изготвя ежемесечно хронологична и аналитична рекапитулация по счетоводните сметки на материалните запаси в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор” - по папки, ведомости и извлечения.

7. Да приключва счетоводните регистри в складовия модул на програма „Бизнеснавигатор” след окончателна обработка на счетоводната информация за отчетния период.

 8. Да изготвя справки на материалните запаси от складовия модул на програма “Бизнеснавигатор” за логистичния орган на училището.

9. Да изготвя бюджетни платежни нареждания за разплащане по банков път с доставчици на стоки и услуги по заповед на Началника на училището и указания на Началника на сектор „Финанси” или Главния счетоводител.

10. Да съхранява и архивира счетоводната информация – на хартиен и в електронен вид по предвидения в закона ред.

11. Да изпълнява и други задачи поставени от Началника на сектор „Финанси” или Главния счетоводител, свързани със спецификата на работното място и длъжността.

12. Да подпомага активно Главния счетоводител с информация, справки, отчети и разчети за нуждите, движението и  състоянието фонд работна заплата.

Изисквания за познаване на основни нормативни актове в пълен обем: Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Кодекс за социалното осигуряване, Счетоводни стандарти, Закона за данък добавена стойност, Албум на първичните счетоводни документи в БА, Наредба за видовете плащания на военнослужещите от поделенията на бюджетна издръжка

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше, ОКС „бакалавър” в една от областите на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8. Икономика”.

Допълнителни умения: компютърна грамотност и работа със счетоводен софтуер за отчет на материалните средства; организираност, умения за работа в екип, инициативност, комуникативност

Трудов стаж на сходна длъжност - не по-малко от 1 година.

Разрешение за достъп до класифицирана информация: „Поверително“

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява