Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Завеждащ архивохранилище на учрежденски архив

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Познава и изпълнява изискванията на Закона за държавния архивен фонд, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане, Закона за достъп до обществена информация, Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и вътрешните правила за работа с документи и материали съдържащи некласифицирана информация.

2. Систематизира, издирва, оценява и организира съхранението, използването, унищожаването и предаването на архивни документи на училището на дирекция „Държавен военноисторически архив” гр. Велико Търново.

3. Приема в архива на училището постъпилите от основните му структурни звена документи.

4. Организира и контролира дейността по създаването, съхраняването, използването и унищожаването на архивните единици, за които отговаря.

5. Оказва  помощ на служителите от регистратурата и другите структурни звена от училището относно извършваните в тях архивни дейности.

6. Участва в работата на експертната комисия и в комисията за проверка на регистратурата, относно експертизата на ценността на документите, постъпили и на такива на които им предстои да постъпят в архива.

7. Участва в извършването на проверки на архива и регистратурата по състоянието и опазването на документацията.

8. Пази в тайна и не допуска нерегламентирано разпространение на служебна информация и лични данни, които са му станали известни при и по повод изпълнение на възложената му работа.

9. Отговаря за качественото и законосъобразно извършване на дейностите по подготовката, приемането, комплектуването, регистрацията и техническата обработка на документите в архива.

10. Носи отговорност за опазването на архивните документи, отчетните форми и съдържащата се в тях служебна информация и лични данни при ползването на документите от архива от вътрешни и външни лица.

11. Носи отговорност за спазването на изискванията за съхранение на архивните единици, в т. ч. на електронен носител.

12. Отговаря за описването и своевременното унищожаване на документите, чийто нормативно определен срок на съхранение в архива е изтекъл.

13. Носи отговорност за своевременното предаване в съответните архивни организации на документите, за които нормативно е определено да се съхраняват там.

14. Отговаря за съхраняването и правилното използване на предоставената му офистехника и друго оборудване.

15. Носи отговорност за спазването в помещенията на архива и в прилежащите му зони на правилата за безопасни и здравословни условия на труда и за пожарна безопасност.

Изисквания за познаване на основни нормативни документи:

В пълен обем: Закона за държавния архивен фонд, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане, Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. 

В касаещ обем: Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация.

 

Изисквания за заемане на длъжността: образование: средно

Допълнителни изисквания:Умения за работа с Windowsбазирани продукти – Word, Excel, PowerPoint,  

 Разрешение за достъп до класифицирана информация: "Поверително".

 

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява