Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Технически дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник, електрически системи във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо и битово осигуряване“ в отделение Логистика

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да познава и обслужва поверените му електрически уредби, машини и инсталации.

2. Да отстранява възникнали повреди по електрическите инсталации, етажните табла, машините и уредите захранвани с електрическа енергия.

3. Да участва в периодичните технически обслужвания на електрооборудването в сградата на училището.

4. Да следи за работата на съоръженията към сградния фонд, работещи със захранване от електрическа енергия.

5. Да предприема действия за отстраняване на повредите възникнали по електрооборудването и на съоръженията захранвани с електрическа енергия.

6. Да се отзовава незабавно при получен сигнал на съответното място за откриване на причината за повредата и предприема мерки за ограничаването й.

7. Да уведомява началника на службата при невъзможност самостоятелно да отстрани възникнала повреда.

8. Да информира началника на службата за местонахождението си и работата, която извършва в рамките на работното време.

9. Да изпълнява и други задължения възложени от началника на службата или от ръководството на Логистиката, свързани с работата му.

10. Да познава и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и мерките за противопожарна безопасност при извършване на възстановителните операции.

11. Изпълнява помощни и спомагателни работи при всички видове строителни дейности.

 

Изисквания за заемане на длъжността: образование: средно

 

Допълнителни изисквания: правоспособност ел. монтьор по поддръжка на ел. инсталации.

 

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява