Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Завеждащ регистратура за некласифицирана информация в секция "Сигурност на информацията"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да ръководи и организира дейността в регистратурата за некласифицирана информация по обработка и регистриране на некласифицираните документи и материали.

2.  Да участва в обучението на новоназначени служители, въвежда ги в работата, разяснява и отговаря на техни въпроси, свързани с изпълнение на служебните им задължения в съответствие със своите компетентности.

3.   Да осъществява връзки с всички структурни звена на училището като ги уведомява за резолираната към тях кореспонденция.

4. Да уведомява своевременно служителя по сигурността на информацията на училището за забелязани от него административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за нарушения, корупция, измами или нередности.

5. Да образува преписки по постъпилите в регистратурата документи съгласно утвърдения Номенклатурен списък на сборовете документи в регистратурата за некласифицирана информация на ВВВУ.

6.   Да води отчета, съхранява и сдава всички определени за сдаване в архив документи създадени във ВВВУ ”Георги Бенковски” или до унищожаването им.

7. Да извършва регламентираните проверки за наличността на документи и материали, съдържащи некласифицирана информация съхранявани в регистратурата.

8. Да предлага на служителя по сигурността на информацията конкретни мерки за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения и участват в организирането и провеждането на съвещания, профилактични и други мероприятия, отнасящи се до подобряването на работата регистратурата.

9.    Да изпълнява и други поставени от прекият си ръководител задачи свързани със спецификата на работното място и длъжността.

Изисквания за заемане на длъжността: образование: средно

Допълнителна квалификация:компютърна грамотност.

 

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява