Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Обучение

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши преподавател, висше училище (главен оценител на практическите умения) в сектор "Организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване" в център "Следдипломна квалификация"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Отговаря за организирането и провеждането на изпитите;

2. Отговаря за подбора и съответствието на изпитните тестове с достигнатия етап на курса на обучение;

3. Отговорен е за сигурността на провежданите изпити, така че да се изпълняват условията на допълнения II и III на Част-66;

4. Отговаря за наличието на изпитните материали в началото и предаването им след приключване на изпитите съгласно Част-66;

5. Следи отговорите от обучаемите при провеждане на изпитите да бъдат оценявани съгласно установените стандарти;

6. Отговаря за поддържането на банка от въпроси за провеждане на изпити, съгласно регламентиращите документи;

7. Следи изпитните въпроси да са от поддържаната банка въпроси;

8.  Отговаря за подготвянето и съхраняването на изпитните материали;

9. Отговаря за съхраняването на записите от изпитите;

10. Изпълнява и други поставени от прекият си ръководител задачи, свързани със спецификата на работното място и длъжността.

Изисквания за заемане на длъжността: образование: ОКС "бакалавър" в области на висшето образование: 1. Педагогически науки, 2. Хуманитарни науки от професионално направление 2.1. Филология, 3.Социални, стопански и правни науки.

Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност, владеене на английски език минимум на ниво А1.

 

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!!!

 

Документи за кандидатстване за работа във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”

1. Заявление за постъпване на работа (в свободен текст, до началника на училището – бригаден генерал Юлиян Радойски);

2. Автобиография (CV);

3. Карта за предварителен медицински преглед(медицинско свидетелство);

4. Копия от дипломи (документи) за завършено образование;

5. Копия от документи за квалификация;

6. Копие на трудова книжка/ документи, удостоверяващи трудовия стаж;

7. Свидетелство за съдимост.

Документи се подават до 11.00 ч. на 20.06.2022 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

 

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65717

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява