Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Технически дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Авиомеханик в сектор "Одобрена организация за обучение" на център "Професионално обучение и обучение на чуждестранни студенти"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1 Изпълнява операциите предвидени в техническите обслужвания, съгласно одобрената техническа документация;

2. Коректно, точно и навреме да предоставя необходимата информация на предвидените участъци и лица чрез информационните системи на организацията и ДТЕ;

3. Коректно, точно и навреме да извършва записите за резултата от извършената работа в одобрените документи на организацията;

4. Да спазва нормативните документи за разход на труд, материали и резервни части;

5. Поддържа в изправност и съхранява инструменталното оборудване, работни помещения и участъци и всяка собственост на организацията.

 

Изисквания за заемане на длъжността: образование: средно.

Допълнителни изисквания: Да притежава валиден лиценз за техническо обслужване категория В2 или В3, сертифициран за работа с граждански въздухоплавателни средства.

 Трудов стаж: в организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства минимум 3 години.

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!!!

 

Документи за кандидатстване за работа във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”

1. Заявление за постъпване на работа (в свободен текст, до началника на училището – бригаден генерал Юлиян Радойски);

2. Автобиография (CV);

3. Карта за предварителен медицински преглед(медицинско свидетелство);

4. Копия от дипломи (документи) за завършено образование;

5. Копия от документи за квалификация;

6. Копие на трудова книжка/ документи, удостоверяващи трудовия стаж;

7. Свидетелство за съдимост.

Документи се подават до 11.00 ч. на 21.06.2022 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

 

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65717

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява