Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт в командване на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/08/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Участва в осъществяването и поддържането на контактите на училището с органите на държавната и местната власт, неправителствените организации, други висши училища в страната, Българската православна църква;

2. Подготвя и предоставя на медиите информация, отразяваща дейността на училището;

3. Участва в подготовката и провеждането на тържества по повод важни събития и годишнини;

4. Изготвя отговори на въпроси на граждани;

5. Подготвя информацията за Интернет сайта на ВВВУ в рубриките „Информационен център”, „Предстоящи и изминали събития”, „Административна дейност”;

6. Следи за поддържането на актуалността на публикуваната в Интернет сайта на ВВВУ информация;

7. Участва в подготовката и организирането на брифинги на Началника на училището;

8. Участва в провеждането на рекламната кампания на училището;

9. Да подпомага дейността на началника на ВВВУ в комуникацията, кореспонденцията и обработването на документацията с военни и цивилни структури;

10. Да приема и представя своевременно на началника на ВВВУ входящата и изходяща документация и да следи за изпълнение на сроковете, определени в нея;

11. Да организира приемането на посетителите, подготовката и провеждане на делови срещи на началника на ВВВУ и да спазва протоколните изисквания при контактуването с официални гости;

12. Да получава указания от началника на ВВВУ и ги свежда до знанието на неговите заместници;

13. В отсъствието на началника на ВВВУ да приема, записва и му докладва проведените телефонните разговори, адресирани до него;

14. Да изготвя писма и други документи, съобразно дадените указания от началника на ВВВУ;

15. Изпълнява и други поставени от прекият си ръководител задачи свързани със спецификата на работното място и длъжността.

 

Изисквания за заемане на длъжността: образование: бакалавър в области на висшето образование 2. Хуманитарни науки, 3. Социални, стопански и правни науки 

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност.

Допълнителни умения: организираност, комуникативност, инициативност, самостоятелност, умения за работа в екип и вземане на решения, умения за работа с размножителна техника. 

Разрешение за достъп до класифицирана информация: "Поверително"

 Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!!!

 

Документи за кандидатстване за работа във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”

1. Заявление за постъпване на работа (в свободен текст, до началника на училището – бригаден генерал Юлиян Радойски);

2. Автобиография (CV);

3. Карта за предварителен медицински преглед(медицинско свидетелство);

4. Копия от дипломи (документи) за завършено образование;

5. Копия от документи за квалификация;

6. Копие на трудова книжка/ документи, удостоверяващи трудовия стаж;

7. Свидетелство за съдимост.

 

Документи се подават до 12.00 ч. на 31.08.2023 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65717/ 64610

  

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява