Военна академия "Г. С. Раковски"

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

Преподавател

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Преподавател по английски език

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/04/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Информация за длъжността: · Наименование на длъжността: „Преподавател по английски език” в катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски”;

2. Функционални задължения: · Организиране и провеждане на ефективен учебен процес и целенасочена методическа работа съгласно учебните програми. · Участие в организацията и планирането на учебния процес. · Разработване на необходимия учебен фонд за обучението в академията.

3. Изисквания за заемане на длъжността: · Образование – да притежават образователно - квалификационна степен „магистър” по специалността „Английска филология”, или „бакалавър”/„магистър” по специалността “Приложна лингвистика с английски език”; · Да имат трудов стаж по специалността минимум три години; · Способност да взема бързо решения и да е комуникативен; · Познания и умения за работа с компютър.

4. Други специфични изисквания: · Разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително” – процедурата по издаване на разрешение на избрания кандидат започва след назначаване на длъжността; · Длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

5. Необходими документи за участие в процедура за заемане на вакантната длъжност: · Заявление до началника на Военна академия „Г. С. Раковски” по образец; · Автобиография (CV Europass); · Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен с приложението към нея; · Медицинско свидетелство (за работа); · Документ за трудов стаж; · Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област (ако има такива); · Копие от разрешението за достъп до класифицирана информация или служебна бележка за започнала процедура за достъп до класифицирана информация.

6. Срок за подаване на документите: 30.04.2020 г.

7. С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю на 05.05.2020 г. от 14:00 часа.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява