Военна академия "Г. С. Раковски"

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Началник сектор "Финанси"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/01/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА Организира и ръководи дейността на сектор „Финанси” и осигурява изпълнението на финансовата и счетоводна дейности в Академията.

2. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ Годишно, месечно и седмично планиране на дейността на сектора в областта на финансовата и счетоводна дейност

3. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Отговаря за изпълнението на бюджета по програми. Разработва проект на бюджет в едногодишен и средносрочен аспект по основни програми, функци, дейности, по пълна ЕБК и направление на разходите по утвърден ред, форми и срокове. Организира своевременно осигуряване на началника на Академията с финансова информация за вземане на решения .

Съгласува всички документи, които ангажират финансови средства, включително заповеди и рудови граждански договори. Участва в разработването на вътрешно нормативни актове на Академията.

Създава необходимата организация за законосъобразното, икономичното и ефикасно използване на бюджетния ресурс. Организира, ръководи и контролира финансово-счетоводната отчетност. Разработва счетоводна политика в съответствие със Счетоводната политика на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

Изготвя в срок на месечни заявки за необходимите финансови средства и я предоставя в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”. Участва в разработването, изпълнението, коригирането и своевременното отчитане изпълнението на бюджета.

Инициира промени в утвърдените лимити за разход, като подготвя предложение за промяна в лимита, по ред, форма и срокове, определени в бюджетни указания или указание от дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”. Изпълнява политиката за доходите, социалното и здравното осигуряване.

Отговаря за отчитането на фактическите разходи за заплати, други лични плащания, осигурителни вноски и други направления на разходите в ежемесечния отчет за реализираните приходи и извършените разходи за отчетния период.

Отговаря и участва в изготвянето и представянето на ежемесечен и тримесечен отчет за реализираните приходи и извършените разходи, на месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейски съюз, на обобщени оборотни ведомости по отделни стопански групи с натрупване от началото на годината по ред, съдържание и срокове, определени в бюджетните указания за разходване на бюджета или допълнителни указания. Участва в разработването на годишния единен финансов план за материално-техническо осигуряване на Академията.

Организира създаването и поддържането на счетоводен архив в съответствие със Закона за счетоводството. Инициира бюджетни платежни нареждания. Контролира прилагането на министерските заповеди за възнагражденията на военнослужещи и цивилни лица, за реда и условията за начисляване и внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за задължително здравно осигуряване за съответната година при начисляването и отчитането на фактическите разходи за заплати, други лични парични възнаграждения и осигурителни вноски.

Извършва анализ и контрол върху: заявките за месечен лимит за разход и изпълнението на Единния план за материално-техническо осигуряване в МО и Единния поименен списък за строителство и строителни услуги в МО. Организира на своевременното разплащане с доставчици на материали и услуги на база представени в сектора окомплектовани първични счетоводни документи.

Подготвя становища и отговори на въпроси и жалби в рамките на своите правомощия.

Образование: Висше ОКС: Магистър

Професионален стаж: Не по-малко от 3 години

Области на висшето образование и професионални направления: 3. Социални, стопански и правни науки – всички професионални направления. 3.8 Икономика

Да познава нормативната база регламентираща управлението на финансови и материални средства.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военна академия);

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5. Копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

6. Копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;  

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.  

Документи се подават: във Военна академия „Г. С. Раковски“ - София на адрес:

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел. 02/92 26 510.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява