Военна академия "Г. С. Раквски"

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Началик на сектор "Обществени поръчки и програмиране"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/10/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1.    
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Основната цел на
длъжността е организиране, ръководство, участие и реализиране на процеса по
възлагане на обществени поръчки.

Участие в процеса по
разработване на вътрешно нормативни документи.

2.    
ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Планиране,
организиране и провеждане на обществените поръчки и сключване на договори с
избраните изпълнители;

Участие в процеса по
реализиране на процеса по възлагане на обществени поръчки;

Участие в процеса на
планиране на финансовите ресурси;

Длъжността е свързана
с повече от 4-ри часа на ден работа с персонален компютър, с видео дисплей.

3.    
ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Планира и организира
дейността на сектора;

Изготвя годишния
план-график на обществените поръчки, ЕФПМТО и ЕПСОССУ на Военна академия;

При необходимост
изготвя становища към докладните записки на заявителите на обществени поръчки;

Участва при
подготовката на документацията на обществените поръчки;

Председателства
комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите;

Изготвя решенията на
Възложителя за избор на Изпълнители на обществените поръчки;

Отговаря за изпращане
на необходимите документи за публикуване с електронен подпис в АОП;

Съвместно с началника
на сектор „Финанси” участва в разработването на ЕФП за МТО на Военна академия;

Участва в
разработването и изпълнението на годишния план за дейността на Академията;

Изпълнява и други
задачи, касаещи комплексната работа в сектора, поставяни от началника Военна
академия „Г. С. Раковски”, непротиворечащи на законовите изисквания на
заеманата длъжност и действащото законодателство в Република България;

4. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Образование :                   Висше

ОКС:                                 Магистър

Професионален стаж:      Не по-малко от 3 (три) години

Области на висшето
образование и професионални направления :

   - Социални,
стопански и правни науки - всички професионални направления.

   - Технически
науки – всички професионални направления.

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до
началника на Военна академия);

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

4. Копия от документи за придобита
образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и
правоспособност, които се изискват за длъжността;

5. Копие на свидетелство
(удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

6. Копие на трудовата книжка или друг документ за
трудов стаж;

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични
данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

 

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп
до класифицирана информация „Поверително”.

 

Документи се подават:

във Военна академия „Г. С. Раковски“ - София на адрес: 1504,
София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
, тел. 02/92 26 510.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява