Военно формирование 26720 - Черноморец

Населено място: 

гр. Черноморец

Структура / в.ф.: 

26720

Област в която е длъжността: 

Логистика

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Снабдител, доставчик

Крайна дата за подаване на формуляри: 

09/04/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изготвя, получва и съхранява документи по образец, регламентиращи дейността по логистично осигуряване. Извършва снабдителна дейност. Завежда материални запаси и дълготрайни активи в счетоводния софтуер на военното формирование.

Изисквания за заемане на длъжността:

- образование - средно;

- компютърна грамотност - да умее да работи с наличния софтуер;

- професионален опит - с предимство.

Разрешение за достъп до класифицирана информация - ниво "Поверително" - назначаване след издаване на РДКИ.

Основно месечно възнаграждение: 665  лв., с изпитателен срок 3 месеца;

Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО и по 1%  за придобит трудов стаж и професионален опит за всяка година;

Порцион: 120 лв.

Пари за облекло: съгласно КТД и МЗ за съответната година.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до командира на в.ф. 26720;

- Афтобиография - CV;

- Kопие на диплома за завършено образование;

- Медицинско свидетелство - за работа;

- Свидетелство за съдимост;

- Копие на документи за трудов стаж.

Лице за контакт: майор Стоянов - 0292 / 56609

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява