военно формирование 28000-Граф Игнатиево

Населено място: 

с. Граф Игнатиево, област Пловдив

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 28000-Граф Игнатиево

Област в която е длъжността: 

Ниво изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Електротехник, поддръжка на сгради

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/01/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността:

- минимална образователна степен -  ІІ степен на професионална квалификация и/или завършен Х клас;

- специалност - от професионално направление „Електротехника и енергетика“;

- професионален опит -1 (една) година трудов стаж по специалността.

 

Описание на длъжността: Срочен трудов договор по допълнително длъжностно разписание със срок на изпитване 6 (шест) месеца.

Длъжността се изпълнява при условията на ненормиран работен ден.

 

1.Да знае устройството, правилата за експлоатация и техническите изисквания за обслужване и ремонт на производственото оборудване, с което работи и да ги спазва.

2. Извършва подготвителни операции и монтаж на различни електрически инсталации.

3. Следи за изправността, профилактиката и ремонта на електрическите мрежи, машини и съоръжения.

4. Извършва ремонт на електрическите мрежи, машини и съоръжения и отстранява технически повреди.

        Необходими документи за кандидатстване:

            1.Заявление до командира на ВФ 28000-Граф Игнатиево (по образец);

            2. Подробна автобиография с актуална снимка;

            3. Карта за предварителен медицински преглед (след номиниране за назначаване);

            4. Свидетелство за съдимост (след номиниране за назначаване);

            5. Копие от диплома за завършено образование;

            6. Копие на документ за професионална квалификация

            7. Копие на документи за трудов стаж и оригинал (за сравнение);

            8. Удостоверение - справка от психодиспансер, че не се води на отчет (след номиниране за назначаване);

            9. Съгласие за обработка на лични данни и Декларация по образец.

 

  Документите се подават лично във ВФ 28000-Граф Игнатиево.

  Само одобреният кандидат ще бъде уведомен по телефона.

  За информация: тел. 032905510 – майор Олга Божкова

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява