Военно формирование 46690

Населено място: 

Пловдив

Структура / в.ф.: 

в.ф. 46690

Област в която е длъжността: 

Счетоводство и финанси

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/10/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

- Длъжността е в звено Счетоводен отчет на финансовите и материални ресурси в отделение Финанси на военно формирование 46690 – Пловдив;

 

- Режим на работа - 8 часов работен ден;

 

- Основно месечно възнаграждение: в размер на 660 лева;

 

- Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО;

 

- Допълнително възнаграждение: по 1% за всяка година стаж по специалността;

 

- Порцион - 120 лева.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

·                  Образование - средно образование;

 

·                  Придобита специалност – не се изисква определена;

 

·                  Образователно- квалификационна степен – не се изисква;

 

·                  Изисквания, относно необходимите личностни качества:

 

- комуникативност;

 

- умения за работа в екип;

 

- умение за поддържане на доверие и авторитет;

 

- лична дисциплина и отговорност при изпълнението на всички поставени задачи;

 

- самостоятелност, деловитост и инициативност;

 

- честност и порядъчност;

 

- общителност и култура на поведението;

 

- да познава и работи на потребителско ниво с програмите – MS WORD, MS EXEL.

 

- добър краснопис /четлив почерк/.

 

·                  За длъжността се изисква разрешение за достъп до ниво на класифицирана информация „Поверително”.

 

 

 

·                  Отговорност за средствата и предметите на труда – отговаря за съхраняване на зачисленото имущество.

 

Основни функции и задължения:

 

·                  Да завежда първични счетоводни документи – актове, складови разписки, искания и други служещи за заприхождаване и изписване на материални средства. Извършва сверка със счетоводните документи в отделение Финанси;

 

·                  Да анализира съществуващите програми и документи по отчета на материалните средства и предлага модерни начини и методи за тяхното оптимизиране;

 

·                  Да отговаря за правилното прилагане на законите, постановленията, министерските заповеди и указанията на висшестоящият финасов орган;

 

·                  Преките служебни задължения се формират на основание заповед за разпределение на работата, изготвена от главния счетоводител в отделение Финанси;

 

·                  Да осъществява компютърна (автоматизирана) обработка на счетоводната информация, чрез счетоводната програма Бизнес навигатор;

 

·                  Да приема, завежда и изпраща преписки в отделение Логистика по видове имущества;

 

·                  Да подшива и съхранява приключената преписка по видове имущества;

 

·               Правилно да ползва и съхранява печатащата, размножителната, копирната, електронноизчислителна и друга техника за обработване на документите;

 

·                  Да оформя документите, съгласно изискванията на докоментооборота и ЗЗКИ /Закон за защита на класифицираната информация/.

 

Необходими документи за постъпване на работа:

 

- Заявление до командира на военно формирование 46690 - Пловдив;

 

- CV (автобиография) публикувано на сайта;

 

- Копие на диплома за завършено образование;

 

- Свидетелство за съдимост -след номиниране за назначаване;

 

- Медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

 

- Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж;

 

- Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

 

Място за подаване на документи - гр. Пловдив, военно формирование 46690 - Пловдив, улица Генерал Радко Димитриев” № 2.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

 

Назначаването на одобрения кандидат ще се извърши след издаване на необходимото разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, изискващо се за длъжността.

 

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail
и/или по телефон за резултатите.

 

Лице за контакт: младши сержант Таня Парашкевова,
сл.тел. /централа/
: 032 26 92 90, вътр. 32952 и e-mail: vf46690@abv.bg .

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява