Военно формирование 46690

Населено място: 

Пловдив

Структура / в.ф.: 

в.ф. 46690

Област в която е длъжността: 

Отбрана

Минимална образователна степен: 

  • Основно образование

Наименование на длъжността: 

Пазач, въоръжена охрана

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/01/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Описание и основни изисквания за 2 /две/ длъжности

 

- Длъжностите са по Допълнително разписание на длъжностите във военно формирование 46690, с място на работа в район № 1 и район № 3 на военно формирование 46690 – Пловдив;

 

- Режим на работа – 12 /дванадесет/ - часови смени по график, при сумирано изчисляване за период не повече от 3 /три/ месеца;

 

- Основно месечно възнаграждение: в размер на 650 лева;

 

- Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО;

 

- Допълнително възнаграждение: по 1% за всяка година стаж по специалността;

 

- Порцион - 120 лева.

 

 

 

Изисквания за заемане на длъжностите:

 

·                 Образование - І степен професионална квалификация и / или завършен VI клас;

 

·                  Придобита специалност – не се изисква;

 

·                  Образователно- квалификационна степен – не се изисква;

 

·                  Изисквания, относно необходимите личностни качества:

 

- Умения за работа в екип;

 

- Умения за писмена и устна комуникация;

 

- Умения за поддържане на доверие и авторитет;

 

- Лична дисциплина и отговорност при изпълнението на всички поставени задачи;

 

- Самостоятелност, деловитост и инициативност;

 

- Честност и порядъчност;

 

- Да е физически и психически здрав;

 

- Общителност и култура на поведението.

 

- За длъжността се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво „За служебно ползване”.

 

 

 

Основни функции и задължения:

 

- Бдително да охранява и отбранява поверения му район;

 

- Да познава охранявания район (обектите за охрана и отбрана), внимателно да наблюдава подстъпите към района и поддържа охранителната полоса;

 

- Да познава правилата и инструкциите за противопожарна безопасност, както и да умее да използва намиращите се в района средства за гасене на пожар;

 

- Да познава и да използва огнестрелното оръжие при стриктно спазване на Устав за войскова служба на въоръжените сили на Република България и мерките за безопасност;

 

- Да приема обектите за охрана след обход на района;

 

- Да знае на кои места в обекта са монтирани техническите средства за охрана (сигнализация) и средствата за комуникация;

 

- Да знае особеностите на всеки район, маршрутите и начина за взаимодействие с останалите длъжностни лица от наряда;

 

- Да умее да използва наличните комуникационни средства за поддържане на свръзка;

 

- Да познава нормативната уредба, свързана с изпълнението на функционалните задължения.

 

Необходими документи за постъпване на работа:

 

- Заявление до командира на военно формирование 46690 - Пловдив;

 

- CV (автобиография) публикувано на сайта;

 

- Копие на диплома за завършено образование;

 

- Свидетелство за съдимост -след номиниране за назначаване;

 

- Медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

 

- Удостоверение за психичен статус издадено от Център за психично здраве - след номиниране за назначаване;

 

- Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж;

 

- Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

 

 

 

Място за подаване на документи - гр. Пловдив, военно формирование 46690 - Пловдив, улица Генерал Радко Димитриев” № 2.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

 

Назначаването на одобрения кандидат ще се извърши след издаване на необходимото разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, изискващо се за длъжността.

 

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail
и/или по телефон за резултатите.

 

Лице за контакт: младши сержант Таня Парашкевова,
сл.тел. /централа/
: 032 26 92 90, вътр. 32952 и e-mail: vf46690@abv.bg .

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява