Военно формирование 46690

Населено място: 

Пловдив

Структура / в.ф.: 

в.ф. 46690

Област в която е длъжността: 

Финанси-изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Технически изпълнител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/01/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

- Длъжността е по Допълнително разписание на длъжностите във военно формирование 46690 с място на работа в отделение Финанси на военно формирование 46690 – Пловдив;

 

- Режим на работа - 8 часов работен ден;

 

- Основно месечно възнаграждение: в размер на 650 лева;

 

- Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО;

 

- Допълнително възнаграждение: по 1% за всяка година стаж по специалността;

 

- Порцион - 120 лева.

 

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

·                 Образование – ІІ степен професионална квалификация и/или завършен Х клас.

 

·                 Квалификация – Не се изисква.

 

·                 Професионален опит – Предимство естаж на същата или сходна длъжност.

 

·                 Творчество и инициативност – Изисква се.

 

·                 Сръчност – Изисква се.

 

·                 Отговорност за осъществяване на трудовия процес – Изисква се.

 

·                 Отговорност за средствата и предметите на труда – Отговаря за съхраняване на зачисленото имущество.

 

·                 Отговорност за безопасността на други лица – Няма.

 

·                 За длъжността се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво „За служебно ползване”.

 

 Основни функции и задължения:

 

·                 Техническият изпълнител подпомага дейността на Главен счетоводител, бюджетен във военно формирование 46690 по разработването на допълнителни справки и други документи на отделние „Финанси”.

 

·                 Да умее да работи на компютър с операционна система Windows и програмите от Microsoft office Word”, Excel”, и Power point”.

 

·                 Завежда първични счетоводни документи – складови разписки и искания, служещи за заприходяване и изписване на материални запаси от складовете. Извършва сверка със счетоводните документи в отделение Финанси”.

 

·                 Участва при разработването на документи, касаещи обезпечаването и отчитането на цялостната дейност на подразделенията и формированието като цяло, в съответствие с регламентиращите документи.

 

·                 Анализира съществуващите програми и документи по отчета на материалните средства и предлага начини и методи за тяхното оптимизиране.

 

·                 Отговаря за правилното прилагане на законите, постановленията, министерските заповеди и указанията на висшестоящия финансов орган.

 

·                 Преките служебни задължения се формират на основание заповед за разпределение на работата, изготвена от Главен счетоводител, бюджетен в отделение Финанси”.

 

·                 Осъществява компютърна (автоматизирана) обработка на счетоводната информация, чрез счетоводната програма Бизнес навигатор”и система „Логистика”.

 

·                 Приема, завежда и изпраща преписки в отделение „Логистика” по видове имущества.

 

·                 Подшива и съхранява приключената преписка по видове имущества.

 

·                 Анализира поставените за решаване задачи и предлага мотивирани решения.

 

·                 Правилно да ползва и съхранява печатащата, размножителната, копирната, електронноизчислителна и друга техника за обработване на документите.

 

·                 Да оформя документите, съгласно изискванията на документооборота и ЗЗКИ.

 

 Необходими документи за постъпване на работа:

 

- Заявление до командира на военно формирование 46690 – Пловдив /прикачено е в обявата в Регистър на вакантните длъжности за цивилни служители в министерството на отбраната по Кодекса на труда/;

 

- CV (автобиография) публикувано на сайта /Регистър на вакантните длъжности за цивилни служители в министерството на отбраната по Кодекса на труда/;

 

- Копие на диплома за завършено образование;

 

- Свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

 

- Медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

 

- Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж;

 

- Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

 

 

 

Място за подаване на документи - гр. Пловдив, военно формирование 46690 - Пловдив, улица Генерал Радко Димитриев” № 2.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

 

Назначаването на одобрения кандидат ще се извърши след издаване на необходимото разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, изискващо се за длъжността.

 

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail
и/или по телефон за резултатите.

 

Лице за контакт: младши сержант Таня Парашкевова,
сл.тел. /централа/
: 032 26 92 90, вътр. 32952 и e-mail: vf46690@abv.bg .

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява